dásɔ̄dásɔ̄Pidgin Englishadv.degonly, justAbágé me dásɔ̄ eʼkə́lé éʼbɛ áyə̄le nsɔn ḿme ḿbɛ́llɛ́ mə́.He gave me only two thousand francs for the work which I did for him.