hǐinn.mod14many, plenty, plentifulHǐin á bad áwédé nzum hɛ́n.Many people died in a fight here.Eʼchin béesaá ámpé hǐin.There is not much colocasia any more.