taakutàːkùtaakuDial.var.takuEnglish via Dualan9/101tobaccoNicotinia tabacum2snuffAdyə́ŋ taaku áte.He rolls tobacco.mbúdé ń taakum̀búdé ń tàːkùn3ash of tobaccoMbúdé ń taaku ńdé á ndáb.There is tobacco ash in the house.UBCf.mbuméponge e taakupòŋgè è tàːkùpoŋge é taakun9/10snuff container