âyəg1âjə̀k̚v.adj1be redAyəgɛ nɛ́ɛ mbin.He is red like a deer.Syn.âtán22be ripe, ripenâyəgedâjə̀gèt̚-edvmake ripeAyəgté nsule á ahín-tê ḿmē ákwɛllé.He left the bananas which he cut to ripen in the bush.eʼyəgèʔjə̀k̚n.mod14redness, redEʼyəg ábī éʼdíɛ̄ nɛ́ɛ eʼyəg éʼ mbin.He is red like a deer.Syn.etán 2eyəkeèjə̀kèbeyəken.mod7red, rednessEyəke é edíb é nkwɛ̌.Red sea.