nzyə́ŋnzjə́ŋn10abuse, insultNzyə́ŋ échē ásyə́əʼɛ́ mə́ chə́ə ékə́ə́ boŋ eebáá mə́.The abuse which he heaped on him made him not to fear him.