âyə́geâjə́gè-evlearn, studyAyə́gké ehɔ́b é Íŋglīse.He learnt English.N'yə́gké ásē á esukúle é mesyɔn.I studied at the mission school.âyə́gtɛnâjə́gtɛ̀n-tɛnvmimic, imitate (with intent to annoy)Yə́gtɛ́n mə́ ngáne áhɔ́bɛɛ́.Imitate how he talks.ayə́geàjə́gèn51learning2lessonNwɛsɛn mə̂ ńhɛdnɛʼ áyə̄le ayə́ge.It is perseverance which is necessary for learning.ayə́gedàjə́gèt̚n5teaching