âbáan2âbɒ̂ːnnvrefuse somebody somethingAbáŋné me echi ndyééd.He refused to give me his food. / He was hiding the food from me.Bɛ́bāān mə́ ndyééd.They will refuse him food.