ebubwɔ́gèbùbwɔ́k̚eʼbubwɔ́gn7/8mongoose, black-legged mongoose, polecat,” foxBdeogale nigripes, etcnyəŋge ebubwɔ́gɲə̀ŋgè èbùbwɔ́k̚nyəŋge ébubwɔ́gn9/10pale fox; sand foxVulpes pallida