Browse Aramba - English

a
b
d
e
f
g
i
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

x


xaconnand, so, then
xábencockatoo
xabinmat
xadeadv1yesterday2tomorrow
*xádóvtwaiting for something
xafonvigetting away
xáfxáfn1taipan snake2long tree leaf
xagúnnmiddle
xàmn1water2rainxàmsàadjjuicy
xàm debúnwell
xàm dirnwetness from the rain
xàm ndemgúnpool
xàm ngarundevtit is raining
xàm ngayebgnón1lava2melting water
xàm reñgvt1boiling2cooking
xàm sàsáfàrnpuddle of water
xàm watixadjthirsty
xàm wèrirn1flowing water2current
xàm yawànnboat
xàm yèfèrnrain cloud
xàmán1hit2fight3attack
xàmávt1hitting2fightting
xàmá-ngarn1enemy2fighter
xamátnbrother-in-law
xamàyutvi1washing (yourself)2diving