Aramba - English


a
b
d
e
f
g
i
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

m


madán1jaw2cheek
madá yèfinbeard
madumaduncorner
mafinterrogwho
makèr makèrnbean
makètnmarket
mámn1animal2wallaby
màmnwater (speaking to small children)
mamanáñguntype of animal
mamàndoxadó1vtboasting (bad)2vihaving self pride
mambuntype of tree with white fruit
mamya bèrnpapaya tree
màn1npath2nroad3viwalking
mànvigoing
màn bèrnwalking stick
màn sibónclear road
mánàadv1then2when
mànáñgundog
mánàto1coordconnif2advmaybe or maybe not
màndaadvwhere to
mandáxadóvt1leading2pulling the string to lead
mandeMonday
màndfàrdóvtstopping something
màndjárdóvtseeing
mándjàrxadóvi1being greedy2being selfish