Aramba - English


a
b
d
e
f
g
i
k
m
n
o
p
r
s
t
u
w
x
y

w


wadjinstring
wádó1vtbreaking2vicoming into existence3vtcreating4vicoming out (of a shoot)
wáfnbridge
wàfadjlight
wàfsà mbàrmbàrn1season of drought2season light rain
wàmbàrnheart
wámbàtnspade
wámbotdial. var. ofwámbàtnspade
wamo1I wish2as if3expression of thinking and expecting
wàndànndream
wándjèxàndóvtpacking
wañgánleg
wáñgenriver
wán-ngarnvisitor
wanowanon1secret2mystery
wardóvt1chewing2sucking
wàrdóvtplanting
wàrdó bèrncultivated plant
wàrfoadj1high2on top
wàrfo yawànnplane
wárixàndóverbprt1mixing2stirring3baking4plowing the ground
warunpossum
wàrwàrnbanana leaf
warxávtrunning
warxámadvquickly