Search results for "Give permission"

ayos yang maado ra sa waya [áyos yang, ma-ádo ra sa wayâ] (comp. of ayos, yang, maado, ra, waya) say It's all right, better than nothing. (sem. domains: 3.3.4.1 - Give permission.)

bangranan [bangránan] (der. of bangor) n Reason; justification; excuse. dahilan Inghuman ni Nilo nak bangranan kag pagkasakit nida para indi makasay. Nilo made up a reason for getting sick so he could not be married. (sem. domains: 4.7.5.8 - Vindicate, 3.3.4.1 - Give permission, 9.6.2.5.1 - Reason.)

giya [gíya] 1vt To guide; to lead somebody. Inggigiyahan kita it Santong Espiritu sa ato pagpangabuhi bilang Kristiyano. We’re guided by the Holy Spirit in our Christian living. syn: toytoy 3, bantay 8, tanor, kabulig 2. (sem. domains: 3.3.3.2 - Advise, 3.3.4.1 - Give permission, 3.3.5.1 - Accept, 3.3.3.6 - Control.) 2vbt To lead or guide somebody/something somewhere. nangunguna Agiyahon nako ka karabaw roto sa maadong agsaman. I will guide the carabao over there to the good grazing place.

imbis nak [ímbis nak] conj Instead of…just (as of concession contra-expectation). Naghalin sinra imbis nak magbulig sa amo. They left instead of helping us. Imbis nak kaling planggana, kina yangey. Instead of using this dish just use that one. syn: lalo, miski 1.1, tapat. (sem. domains: 3.3.4.2 - Refuse permission, 3.3.4.1 - Give permission.)