Search results for "Meaning"

buko masyadong mahadag [bukô masyádong mahádag] (comp. of buko, masyadong, hadag) adj 1Dimly visible; not very clear, bright (as of light, visibility). [lit: not very clear/bright] (sem. domains: 8.3.3.1.2 - Bright, 2.1.1.1 - Eye.) 2Ambiguous; not very clear (as of speech). [lit: not very clear] Pay buko masyadong mahadag kag pagpinartihan it duta kada nag-inaway tong magmanghor. It seems the sharing of land is too ambiguous that’s why those brothers and sisters are quarreling. (sem. domains: 3.5.8.1 - Meaning.)

kahulugan [kahulugán] n Meaning. kahulugán syn: gustong bisayahon, buot silinggon 1. (sem. domains: 3.5.3.1 - Word, 2.3 - Sense, perceive, 3.5.8.1 - Meaning, 3.5.3 - Language.)