Search results for "Necessary"

dapat [dápat] adv Must; should; ought to. dapat Dapat nato nak abuligan kag mga nahihirapan. We should help those in need. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary.) comp. dapat magraog sa parehas nak laban , der. karapat-dapat , der. karapatan

kahinangyan [kahinangyán] 1n Need; necessity. kinakailángan Bukoey kahinangyan nak magnunot pa ikaw it kaibahan dahil malupos ra kato gihanapon tong ida gingestaran. There’s no need for you to take a companion because it is easy to locate that address. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 8.1.7.3 - Need.) 2pv Need; necessary; should; must. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 8.1.7.3 - Need.)

kasablagan sa buhay [kasablágan sa búhay] id Obligations, responsibilities. Waya ka pa it maramong kasablagan sa buhay nak rayaga ka pa. You don’t have many obligations in life because you’re still single. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 9.4.3.2 - Hortative.)

kinahangyan [kinahángyan] 1n Need. kinakailangan Bukoey kinahangyan nak magnunot pa ikaw it kaibahan dahil malupos ra kato gihanapon tong ida gingestaran. There’s no need for you to take a companion because it is easy to locate that address. Kag pagkaon ay usa sa tatlong pinaka importante nak kinahangyan it tawo. Food is one of the three important needs of man. syn: kailangan 1, kinahangyan 2. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary.) 2vt To need something; to be needed. Aya kinang kahon gipilakan dahil akinahangyanon kina nimo sa huli. Don’t throw that box away because you will need that later. syn: kailangan 1, kinahangyan 1. (sem. domains: 9.1.3 - Thing, 9.1.3.2 - Situation, 8.1.7.3 - Need.)