Search results for "Compare"

hambing [hámbing] v To compare different things. hambing Kung ihambing si Rogel ag Noel ay mas mataba si Rogel kang Noel. If I compare Rogel with Noel, Rogel is stouter than Noel. (sem. domains: 8.3.5.2.3 - Different, 8.3.5.2.2 - Like, similar, 8.3.5.2 - Compare.)

ka-(R) [ka] adv 1Most (as of superlative degree of comparison). pinaka Kaado-ado nak manogsadaw ay si Maria. Maria is the best dancer. syn: ka(Cu)-, pinaka. (sem. domains: 8.1.5.4 - Most, almost all.) 2Little more than (as of slight degree of comparison is in series). Maganda-ganda si Rosa kisa sa kang Maria. Rosa is a little prettier than Maria. (sem. domains: 8.3.5.2.2 - Like, similar, 8.3.5.2 - Compare.) der. kaanam

kasing [kásing] part As…as (as of comparisons of equality). kasing Sida ay kasing taas nako. He is as tall as I am. Kasing ayo ka mga kabade sa mga kayaki. The girls are as smart as the boys. (sem. domains: 3.5.2.3 - Figurative, 8.3.5.2 - Compare.)

kasing tam-is it guya nida [kasing tám-is it guya nída] saying - Convert to subentry As sweet as her smile. kasing tamis nga kanyang ngiti Kaling ingta-o nidang dulse ay kasing tam-is it ida guya. This candy which she gave me is as sweet as her smile. (sem. domains: 3.5.6.3 - Facial expression, 2.1.1.4 - Mouth, 8.3.5.2 - Compare.)

kay sa ___ [kay sá] (irreg. infl. kisa) prep Better than__ (when compared). mas mabuti, kay sa (sem. domains: 8.3.7.2 - Better, 8.3.5.2.2 - Like, similar, 8.3.5.2 - Compare.)

kisa₂ [kísa] (irreg. infl. kay sa) llcr: mas. part Than; compared to something. kaysa Sida ay mas mataas kisa ako. She is taller than I am. (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.) id. mas...kisa

kumpara [kumpará] 1v To compare something with something else. Marako kag kaibahan kung ato ikumpara kag mga kabatan-on ngasing ag katong una. There’s a great difference if we compare the youth today with those of the past. Ingkumpara nida katong buyak nak ida nabaoy sa San Agustin ag it katong sa Odiongan. She compared the flowers she got in San Agustin with those she got in Odiongan. Kumparahan anay kag presyo it mga baro bag-o magbakay. Compare the prices of the dresses before you buy. (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.) 2n Comparison. kumpara, hambing (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.)