Search results for "Dislike"

hinanakit [hinanakít] n A grudge; grievance; hard feelings. hinanakit Indi ako magsuor sa inra habang di hinanakit pa sida sa ako. I won’t approach them as long as he still has a grudge towards me. (sem. domains: 3.4.2.1.8 - Jealous, 3.4.2.3 - Angry, 3.4.2.1.1 - Dislike.)

indi makaon it iro [indî makáon it írò] adj Harsh (as of speech, lit: a dog won’t eat it). hindi makain ng aso Ka pagkamura nida roto sa tawo ay pay indi makaon it iro. His words shouted at the man were too harsh. (sem. domains: 3.4.2.1.1 - Dislike.)

intriga [intríga] v To make, stir up trouble; to tell others about somebody’s life. intriga Ging-intrigahan ray ni Pol si Boy nak di kaibahan nak ibang kayaki kag ida nobya. Pol told Boy that his girlfriend had another male companion. (sem. domains: 3.4.2.1.1 - Dislike, 3.5.1.8 - Criticize.)

kasanting sa talinga [kasánting sa talínga] adj Offensive noise, speech. masakit sa tainga Ingmura ni Loida tong inra kasera dahil kasanting magpamisaya. Loida swore at her landlady because she speaks in an irritating way. (sem. domains: 2.3.2.4 - Loud, 3.4.2.1.1 - Dislike, 2.3.2.2 - Sound, 4.3.7.1 - Impolite.)

mabug-at kag buot [mabúg-at kag buót] (comp. of buot) id Unfriendly; distant; cool person; not at ease with somebody; feelings of heaviness (as of when somebody is around). [lit: heavy inner-being, same as mabúg-at kag rugô] mabigat ang loob Asi arang pay mabug-at kag ako buot sa ida mga anak? I wonder why I have hard feelings towards her children? (sem. domains: 3.4.2.1.1 - Dislike.)

mayain kag buot [mayá-in kag bu-ót] (comp. of yain, buot) id Bad attitude, relationship, character; unfriendly, touchy; easily angered, offended, annoyed, hurt; bitter. [lit: bad the inner-being] Waya nako gustong magyain ka imo buót sa ako. I don’t want you to be hurt by what I say. (sem. domains: 3.4.2.1.1 - Dislike.)