Search results for "Understandable"

husto [hústo] 1adv Directly; clearly. Gingsiling sa inra it husto ka mga sikrito it paghahari it Diyos, pero sa ibang tawo, tanan nak bagay ay ako gingpaparayan sa mga parabula. The secrets of the kingdom of God have been told to you clearly, but for the others I’m telling them all things by means of parables. (sem. domains: 3.2.4.2 - Understandable.) 2adj Exactly enough; suitable; fits. kasya, tama Husto kali sa ako. This fits me. syn: igo 1. (sem. domains: 8.1.7 - Enough.)

klaro [kláro] adj 1True. totoo (sem. domains: 3.5.1.3 - True.) 2Clear; lucid; frank (as of speech). linaw Masyadong klaro tong ida eksplikasyon. His explanation was very clear. (sem. domains: 3.2.4.2 - Understandable, 2.3.1.6 - Transparent.)