Search results for "Maybe"

indi man₂ [indî man] part Not really (said as a confirmation of what had been previously been said). hindi naman Indi man ako magpa-Manila. I won’t go to Manila. (sem. domains: 9.4.6.1 - No, not, 9.4.4.1 - Certainly, definitely, 9.4.4.6.2 - Maybe.)

ugaling [ugáling] (irreg. infl. galing; irreg. infl. ugang) 1conj However, but, instead (as of adversitive relations). kaya lang Ako ay inggugutom it kuman ugaling wayaey ngasing dahil nagkaon ako it pilang saging. I was hungry earlier however I’m not anymore because I ate some bananas. Manunot tana ako sa pagbisiklita ninra pa Balogo ugaling ay naugar ka ako siki. I would have gone with them bike riding to Balogo however I hurt my foot. (sem. domains: 9.6.1.5 - But, 9.6.1.5.2 - Instead.) 2part Might; maybe; perhaps (as of possibility). (sem. domains: 9.4.4.6.2 - Maybe.) 3part Although, though, instead (as of an alternative). (sem. domains: 9.6.1.8 - Equivalence, 9.6.1.5.2 - Instead.) comp. bahalaey galing sa punta it lapis , comp. sa masunor ugaling , id. ugaling (yang) ay