Search results for "abaga"

abaga [abága] n The human shoulder (as of between the neck and the shoulder joint). balíkat (sem. domains: 2.1.2 - Torso.)

abagamuta [abagamútà] (der. of bagamuta) adj Very small (as of amounts, quantities of something). (sem. domains: 8.2.1 - Small, 8.1.4.1 - Less.)

bandang habagatan [bándang habagatán] (comp. of banda, habagat) loc Southwards; in the South West (as of to, towards, facing, from where the south-westerly monsoon wind comes from). [lit: vicinity SW-place] hilaga Kag inra bag-ong bayay ay sa bandang habagatan makikita. Their new house can be seen towards the south. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

budloy [búdloy] 1adj Very slow, lazy, lethargic, not energetic in doing work; tired worker. mabagal Tong ida nabaoy nak kabulig ay budloy magtrabaho. The maid she’s got works slowly. (sem. domains: 6.1.2.4 - Work poorly.) 2v To become lethargic, slow moving, lazy (as of a child that is always carried). (sem. domains: 2.4.3 - Energetic.) der. budloy-budloy , der. kabudloy-budloy

habagat [habágat] n The monsoon wind that blows from the S-SW usually in the months of July-October; south wind. habagat Pag buyan it Hulyo hanggang October ay tig habagatey. Comes July to October are the months for winds that blows from s-sw. (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.) comp. bandang habagatan

habagatnan [habagátnan] n South. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

habagaton [habagáton] adj Boastful. mahangin, mayabang syn: hambog 1, radaw 2. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

kanaway [kanáway] n The Easterly monsoon. habagat Hagto sa Odiongan ay perming makusog sa buyan it hunyo hanggang Octobre dahil sa huyop it kanaway nak hangin. In Odiongan the sea is always rough from months of June to October because of the eastwest wind. (sem. domains: 9.5.1.6.1 - Source (of movement), 8.5.2.8 - North, south, east, west, 1.1.3.1 - Wind.)

kung sabagay₁ [kung sabágay] (id. of sabagay) conj Anyway (as of concession contra-expectation relations).

kung sabagay₂ [kung sabágay] (id. of kung) conj Anyway (as of concession contra expectation relations)

kung sabagay₃ [kung sabágay] conj However I understand your position; However I don’t blame you. Kung sabagay naintindihan ra nakong kabos kamo sa kwarta kada indi anay kamo nako gisukton. However I understand your position that you are hard-up for money so that’s why I won’t ask you to pay.

kung sabagay₄ [kung sabágay] idiom - Convert to subentry I am taking it into consideration; perhaps. kung sabagay Kung sabagay mabubuhi ra kami aber indi nidag paray-an it sustento. Perhaps we would live also even if he doesn’t send us his allotment.

kung sabagay₅ [kung sabágay] conj Anyway (as of concession contra-expectation relations). kung sabagay Kung sabagay ay waya it mawawagit sa ako pagnagpurba ako it negosyo. Anyway I’ve nothing to lose for trying to run a business. Aber magpurba ako’t negosyo kung sabagay waya ra it mawawagit sa ako. Even if I try to run a business anyway there’s nothing to lose.

latoy [latóy] adj Slow-poke; slow moving. mabagal Si Nida ay abang latoy maghiwas kada nahuli sinra sa simbahan. Nida moves slowly that’s why they were late for the church service.

mahinay it isip [mahínay it ísip] adj Bad memory; aged (lit. weak mind). mabagal ang pag-iisip Mahinayey it isip si Anti Gloring dahil maguyangey Auntie Gloring has a bad memory because she’s old already.

nagbabagang bato [nagbabágang bató] idiom - Convert to subentry Hot, burning rocks (as from a volcano) Kag bulkan kung nagyuyupok ay inggwa it kaumir nak mga nagbabagang bato. Volcanoes when they erupt throws up things including burning rock.

nagbabagang yunang [nagbabágang yunang] idiom - Convert to subentry Hot lava, mud. nagbabagang putik Pag yupok it bulkang Mayon nagpaawan kag mga tawo sabaling matamaan it nagbabagang yunang. When Mayon volcano erupts people go far from it or they might be hit by hot lava.

pabaga [pabága] (der. of baga) vi To let, make fuel in a fire burn down to form coals (as of providing heat that can be used for broiling or grilling food.) Inapabaga nida kag oling nak aihawan it isra. She let the charcoal burn down to make coals bacause they’ll be used to grill the fish. Waya nida gipaparayaba kag rabok kundi ay inapabaga yang. She doesn’t let the firewood flare up, instead she just lets it make coals. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.)

rahan [ráhan] 1adv Slowly; carefully. 2vbt To move, do something slowly or carefully. mabágal, ingat Arahanan yang nimo it hiwas agor indi ka mabughat. You just move slowly so you won’t have a relapse. der. marahan

sabagay [sabágay] part Perhaps; if; because; the reason is; maybe (shows uncertainty). sabágay Kung sabagay waya ra ako’t masyadong awat kada mabubuligan ka nako it pagyuto. Anyway I don’t have any other work yet so I’ll be able to help you in cooking. Sabagay waya ra ako’t utang nak buot sa kandidatong kina kada indi ra ako nida mapabuto. Maybe I won’t vote for that candidate because I have no debt of gratitude to him. Si Raul ag Maria ay nagpakasay it sinra yang, sabagay sa idadey ra sinra. Raul and Maria got married just by themselves perhaps because they are old enough. Ingparaya nako kang Bob kag suyat sabagay kilaya ra nida si Judy. I send the letter to Judy thru Bob, anyway, he knew her too. syn: tutal. id. kung sabagay

sampidaton [sampidáton] adv Very slow moving. mabagal Karugay makatapos it trabaho si Lilian dahil sampidaton maghiwas. Lilian takes a long time to finish her work because she’s so slow moving.

tutal₁ [tutál] time Now that. kungsabagay Tutal nasa-idadey ra ako pwede ako mag-asawa. Now that Iam of age I can get married.

tutal₂ [tutál] part Anyway; because; the reason is ... kunsabagay Nunutan yang kinang anak tutal marakoey ra sida. Just take along the child, anyway he’s already big. syn: sabagay.

hambog [hámbog] 1vi To brag; boast. syn: radaw 2, habagaton. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.) 2adj Proud; snobbish. mayabang (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

radaw [radáw] 1adj Showy; show off. Kinang maguyang ay maradaw magpamaruan. That woman wants to always show off her new dresses. 2vbt To show something off to others. yabang Ingparadaw nida sa ida kaibahan kag ida bag-ong kayo. She showed off her new hat to her companion. syn: hambog 1, habagaton.
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >