Search results for "abaga"

abaga [abága] n The human shoulder (as of between the neck and the shoulder joint). balíkat (sem. domains: 2.1.2 - Torso.)

abagamuta [abagamútà] (der. of bagamuta) adj Very small (as of amounts, quantities of something). (sem. domains: 8.2.1 - Small, 8.1.4.1 - Less.)

bandang habagatan [bándang habagatán] (comp. of banda, habagat) loc Southwards; in the South West (as of to, towards, facing, from where the south-westerly monsoon wind comes from). [lit: vicinity SW-place] hilaga Kag inra bag-ong bayay ay sa bandang habagatan makikita. Their new house can be seen towards the south. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

budloy [búdloy] 1adj Very slow, lazy, lethargic, not energetic in doing work; tired worker. mabagal Tong ida nabaoy nak kabulig ay budloy magtrabaho. The maid she’s got works slowly. (sem. domains: 6.1.2.4 - Work poorly.) 2v To become lethargic, slow moving, lazy (as of a child that is always carried). (sem. domains: 2.4.3 - Energetic.) der. budloy-budloy , der. kabudloy-budloy

habagat [habágat] n The monsoon wind that blows from the S-SW usually in the months of July-October; south wind. habagat Pag buyan it Hulyo hanggang October ay tig habagatey. Comes July to October are the months for winds that blows from s-sw. (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.) comp. bandang habagatan

habagatnan [habagátnan] n South. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

habagaton [habagáton] adj Boastful. mahangin, mayabang syn: hambog 1, radaw 2. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

kanaway [kanáway] n The Easterly monsoon. habagat Hagto sa Odiongan ay perming makusog sa buyan it hunyo hanggang Octobre dahil sa huyop it kanaway nak hangin. In Odiongan the sea is always rough from months of June to October because of the eastwest wind. (sem. domains: 9.5.1.6.1 - Source (of movement), 8.5.2.8 - North, south, east, west, 1.1.3.1 - Wind.)

kung sabagay₁ [kung sabágay] (id. of sabagay) conj Anyway (as of concession contra-expectation relations).

kung sabagay₂ [kung sabágay] (id. of kung) conj Anyway (as of concession contra expectation relations)

kung sabagay₃ [kung sabágay] conj However I understand your position; However I don’t blame you. Kung sabagay naintindihan ra nakong kabos kamo sa kwarta kada indi anay kamo nako gisukton. However I understand your position that you are hard-up for money so that’s why I won’t ask you to pay.

kung sabagay₄ [kung sabágay] idiom - Convert to subentry I am taking it into consideration; perhaps. kung sabagay Kung sabagay mabubuhi ra kami aber indi nidag paray-an it sustento. Perhaps we would live also even if he doesn’t send us his allotment.

kung sabagay₅ [kung sabágay] conj Anyway (as of concession contra-expectation relations). kung sabagay Kung sabagay ay waya it mawawagit sa ako pagnagpurba ako it negosyo. Anyway I’ve nothing to lose for trying to run a business. Aber magpurba ako’t negosyo kung sabagay waya ra it mawawagit sa ako. Even if I try to run a business anyway there’s nothing to lose.

latoy [latóy] adj Slow-poke; slow moving. mabagal Si Nida ay abang latoy maghiwas kada nahuli sinra sa simbahan. Nida moves slowly that’s why they were late for the church service.

mahinay it isip [mahínay it ísip] adj Bad memory; aged (lit. weak mind). mabagal ang pag-iisip Mahinayey it isip si Anti Gloring dahil maguyangey Auntie Gloring has a bad memory because she’s old already.

nagbabagang bato [nagbabágang bató] idiom - Convert to subentry Hot, burning rocks (as from a volcano) Kag bulkan kung nagyuyupok ay inggwa it kaumir nak mga nagbabagang bato. Volcanoes when they erupt throws up things including burning rock.

nagbabagang yunang [nagbabágang yunang] idiom - Convert to subentry Hot lava, mud. nagbabagang putik Pag yupok it bulkang Mayon nagpaawan kag mga tawo sabaling matamaan it nagbabagang yunang. When Mayon volcano erupts people go far from it or they might be hit by hot lava.

pabaga [pabága] (der. of baga) vi To let, make fuel in a fire burn down to form coals (as of providing heat that can be used for broiling or grilling food.) Inapabaga nida kag oling nak aihawan it isra. She let the charcoal burn down to make coals bacause they’ll be used to grill the fish. Waya nida gipaparayaba kag rabok kundi ay inapabaga yang. She doesn’t let the firewood flare up, instead she just lets it make coals. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.)

rahan [ráhan] 1adv Slowly; carefully. 2vbt To move, do something slowly or carefully. mabágal, ingat Arahanan yang nimo it hiwas agor indi ka mabughat. You just move slowly so you won’t have a relapse. der. marahan

sabagay [sabágay] part Perhaps; if; because; the reason is; maybe (shows uncertainty). sabágay Kung sabagay waya ra ako’t masyadong awat kada mabubuligan ka nako it pagyuto. Anyway I don’t have any other work yet so I’ll be able to help you in cooking. Sabagay waya ra ako’t utang nak buot sa kandidatong kina kada indi ra ako nida mapabuto. Maybe I won’t vote for that candidate because I have no debt of gratitude to him. Si Raul ag Maria ay nagpakasay it sinra yang, sabagay sa idadey ra sinra. Raul and Maria got married just by themselves perhaps because they are old enough. Ingparaya nako kang Bob kag suyat sabagay kilaya ra nida si Judy. I send the letter to Judy thru Bob, anyway, he knew her too. syn: tutal. id. kung sabagay

sampidaton [sampidáton] adv Very slow moving. mabagal Karugay makatapos it trabaho si Lilian dahil sampidaton maghiwas. Lilian takes a long time to finish her work because she’s so slow moving.

tutal₁ [tutál] time Now that. kungsabagay Tutal nasa-idadey ra ako pwede ako mag-asawa. Now that Iam of age I can get married.

tutal₂ [tutál] part Anyway; because; the reason is ... kunsabagay Nunutan yang kinang anak tutal marakoey ra sida. Just take along the child, anyway he’s already big. syn: sabagay.

hambog [hámbog] 1vi To brag; boast. syn: radaw 2, habagaton. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.) 2adj Proud; snobbish. mayabang (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

radaw [radáw] 1adj Showy; show off. Kinang maguyang ay maradaw magpamaruan. That woman wants to always show off her new dresses. 2vbt To show something off to others. yabang Ingparadaw nida sa ida kaibahan kag ida bag-ong kayo. She showed off her new hat to her companion. syn: hambog 1, habagaton.

ayaw [áyaw] vbt To ask for burning charcoal, firewood from a neighbor's fire with which to make a new fire. kuha ng apoy, makikisiga Inapabaga yang agor paghaling liwat indiey mag-ayaw. We just left the coals burning so that the next time when we build the fire we won’t have to get it from anyone else. Aayawan nako sinra it kayado. I’ll ask them fgor some fire. syn: haling 1. (sem. domains: 5.5 - Fire.)

baga₂ [bága] 1n Hot, smoldering, burning coals or embers (as of still smoldering pieces of wood, charcoal or coconut shell which are fuels for cooking fires). baga Inaihawan it isra kag baga. Grill the fish on the coals. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) 2vi To become embers or ashes. baga Nagbagaey kag rabok nak bagoy. The coconut shells that were used for firewood have already produced ashes. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) 3v To be red hot (as of metal). Nagbabaga nak saysayon kag tumama sa ida kada sida ay napaso. Red hot metal hit her therefore she was burnt. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) der. pabaga

bagay [bágay] 1n Thing, matter, item, issue (as of more abstract concepts). (sem. domains: 9.1.3 - Thing.) 2adj Suits somebody; looks lovely on somebody (as of clothes). bagay Bagay sa ida kag puyang baro. A red dress looks lovely on her. (sem. domains: 8.3.7.7.3 - Compatible, 5.3 - Clothing.) 3adj Acceptable; suitable; appropriate, in harmony with. Nabagay kag ida baro sa ida. Her dress suits her. (sem. domains: 8.3.7.7.3 - Compatible.) 4v To adjust, adapt one thing to another (as of one language to another in translation etc.) ayon, iayos Inabagay kag pagsalin it Biblia sa mga kaugalian it tawo. The translation of the Bible was adapted to the customs of the people. (sem. domains: 8.3.7.7.3 - Compatible.) 5vt To harmonize with others socially; to go along with something; to blend. Ingbabagay nida kag mga kwerdas it gitara. He tunes the strings of the guitar. Kag kanta ay inabagay sa tuno it gitara. The song lyric goes with the melody on the guitar. syn: tuno. (sem. domains: 8.3.7.7.3 - Compatible.) 6vt To tune an instrument; to harmonize, blend one's voice or instrument with that of others when singing. (sem. domains: 4.2.3 - Music.) der. pakigbagay

huyop [huyóp] (dial. var. aghop) 1n A blow of air from the mouth. (sem. domains: 1.1.2.1 - Blow air.) 2vi To blow air from the mouth. Naghuyop kag habagat it kumang aga. The southwest monsoon blew this morning. (sem. domains: 1.1.2.1 - Blow air.) 3n A breeze, blow, gust of wind or air. (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.) 4vt To blow (as of a breeze, wind, monsoon). ihip Ahuyupon nato tong iwag ninra. We’ll blow their light. (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.)

loyloy [lóyloy] 11.1vi To hang down droopily (e.g. sagging breasts, and shoulders, drooping hemlines, a cut off finger hanging down, drooping leaves). (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.) 1.2adj Drooping; sagging. luyloy Loyloyon it dudo kag mga nagpapasusong nanay. The mothers who have nursed children have breasts that hung down. Nagpangloyloy kag mga rahon it ida tanom. The leaves of his plants are hanging down. Nagloyloy kag sada it maguyang. The skirt of the old woman hung down on one side. Nagluloyloyey kag abaga nida dahil sa trabaho. His shoulders are hanging down because of hardwork. [This is a figure of speech meaning to be weary or worn out.] (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.) 22.1vt To lower something that hangs down (as of uneven curtains, a crooked skirt). Aloyloyon nako kag kurtina agor magpantay sa sayog. I will lower the curtain so that it will be level with the floor. (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.)

sab-it₂ [sáb-it] 11.1adj Hanging over something. 1.2n Object on which something hangs. 1.3vbt To hang on, over something (which uses one pivotal point that prevents the object falling e.g. hanging clothes or pictures on a nail, hooking up the side of a curtain over a nail, hang a bundle over one’s shoulder, putting a garland around somebody’s neck). sabit Nagsab-it sida it yamit sa lansang. She hung the clothes on the nail. Sab-it nida kag binagtong sa abaga. The bundle hung over her shoulder. Ingsab-itan it garland kag bisita. She hung the garland on the visitor. [Imperatives] 22.1n Place where something get’s caught. 2.2vbt To accidentally get caught on; accidentally hung up on (as of a ball landing on the roof and staying there, somebody falling and getting caught on a branch). Aya giyukso sabaling magsab-it ikaw sa sanga. Don’t jump, you might accidentally get caught on the branch. Ingsab-itan kag kuyongan it bola. The ball accidentally got caught up on the roof. 33.1n Towel rail, rack. Papa hariin katong ato sab-itan hali it pamahiran? Papa where is the towel rail that was here?

sabag [sábag] vt To fry or roast something dry (or with only a little oil, while stirring occasionally e.g. peanuts, rice, grated coconuts, corn - dry foods); roast. sangag Asabagon nako kaling paig para sa ako pamahaw. I’ll fry this left-over rice for my breakfast. Asabagan ka nako it mani. I will roast the peanuts for you. (sem. domains: 5.2.1.1 - Cooking methods.) der. sinabag

sugmaw [súgmaw] v To dip; immerse something completely in liquid. inilubog Inasugmaw anay ni Pabling kag nagbabaga nak bakal sa tubi bag-o saysayon nak sunrang. Pabling first immersed the red hot iron in the water before shaping it into a machete. (sem. domains: 7.3.2.6 - Put in, 1.3.4 - Be in water.)

sukbit [súkbit] 1adj Hooked over, onto into somewhere. 2vbt To put, hook something over, into some means of keeping it in place (as of knife blade in woven wall roof; umbrella over one’s arm; calendar on nail). sukbit Ako isukbit sa ringring kag husay. I’ll put the comb into the woven wall. Sukbitan sa imo abaga kag padong agor indi mawagit. You hang the umbrella over your shoulder so it won’t be lost. Asukbitan nida kag abaga it ida bag. She will hang the bag over her shoulder.

tibong [tíbong] 1vi To ride on the shoulders of another. Si Cliff ay nakatibong kang Manong abaga pagtukar sa Linao. Cliff was carried on Manong’s shouldres when they went to Linao. 2vt To put somebody/something on one’s shoulders. baba Atibungon ka nako kung indiey kag uwang. I’ll put you on my shoulders if you’ll not cry. 3vbt To carry a child on one’s shoulders. baba Gusto ni Rex nak sida ay perming atibungon ni Lolo pag nagpapanaw. Rex always wanted to be carried on grandfather’s shoulders when they walk. syn: pas-an.

tumoy₁ [tumóy] v To have, feel the pain extending to another part of the body; to feel sympathetic pain in another part of one’s body. umaabot Pagnahapros kag ako braso ay pay nagtutumoy sa ako abaga. When my arm hurts it seems like the pain extends into my shoulder. (sem. domains: 2.5.6.1 - Pain.)

yupo [yupó] vi To put out joint; to dislocate slightly (as of a bone). bali Kag ida suka sa abaga ay nayupo tong sida ay nahuyog sa santoy. His shoulder bone was slightly dislocated when he fell out of the santol tree.