Search results for "adutong"

adutong [adútong] n Nipple; teat (as of on a person or animal). utong Nahihirapan magsuso tong anak sa nanay dahil kag ida adutong ay uslopon.
The child finds it hard to suck his mother’s nipple because it’s short.
(sem. domains: 2.1.2 - Torso, 1.6.2 - Parts of an animal.)