Search results for "antos"

antos [ántos] vt To bear, endure, persevere or suffer hardship. magtiis, magbata Nag-antos sida’t kahirapan kag maglayas sida sa inra bayay. He suffered hardships when he ran away from their home. Ing-aantos nida kag kapilay it pagbaktas it mayado para yang makaeskwela. He endures the fatigue of walking a long distance just to be able to study. syn: hugor 1, masigasig, tiis, paningasog, matyaga, penitensya 2. (sem. domains: 4.4.3.6 - Endure.)

hugor [húgor] 1adj Industrious; energetic. syn: masigasig, tiis, paningasog, antos, matyaga, penitensya 2. (sem. domains: 6.1.2.3.2 - Work hard.) 2vi To feel energetic; to be industrious. masipag Inahuguran sida mag-aray. She feels energetic to study. (sem. domains: 2.4.3 - Energetic, 2.4.1 - Strong.)

masigasig₁ [masigásig] adj Hard-working; persevering. masipag, masigasig Masigasig si Blessie sa pagtrabaho it kaling mga ‘cards’, no!? Blessie is persevering in making these cards, no? syn: hugor 1, tiis, paningasog, antos, matyaga, penitensya 2.

matyaga [matyagâ] adj Zealous; patient. matiyaga Sa ida matyaga nak pagsubaybay sa mga mananakaw ay narakop rang gador nida. Because of his zealous watching of the thieves he really caught them. syn: hugor 1, masigasig, tiis, paningasog, antos, penitensya 2.

paningasog [paningásog] vt To work hard; persevere. paghihirap, pagtitiis Nagpapaningasog kita nak makatapos sa ato pag-aaray. We’re working hard to finish our studies. Aya gikalibog nak ako kag mapaningasog sa paghagar it bulig sa ato Mayor. Don’t worry because I’ll be the one who’ll persevere in asking help from our Mayor. syn: hugor 1, masigasig, tiis, antos, matyaga, penitensya 2. (sem. domains: 6.1.2.3.2 - Work hard.) der. mapaningasugon

penitensya [peniténsya] 1adj Penance. penitensya 2v To suffer; to perform acts of penitence (as of even acts of self flagellation). hirap Marugay ra nida it penitensya it ida sakit bag-o sida mamatay. He suffered for a long time with his sickness before he died. syn: hugor 1, masigasig, tiis, paningasog, antos, matyaga.

tiis [tiís] vbt To endure something; to be patient with something. tiis Nagtitiis sida sa trabaho aber mahirap. She’s enduring the work even though it’s difficult. Atiisan nako it bantay kag di sakit. I will be patient in watching the one who is ill. syn: hugor 1, masigasig, paningasog, antos, matyaga, penitensya 2. der. matinis-anon

libot [líbot] 1vi To go around; to walk around town; to carry, take something or somebody around a place. ikot Sina Gail ag tong inra bisita ay naglibot sa banwa tong Lunes. Gail and their visitor went around the town last Monday. Ipalibot it mga tawo kag mga santos sa Semana Santa. The people will take the saints around at Easter. syn: ikot, lipos 2, tiyog 2.1. 2vi To be in a position around, close to somebody or something. Maramong tawong nakapalibot sa ida dahil nawiwili sinra it ida istorya. There were a lot of people around him because they were distracted by his story. 3vbt To take, carry something or somebody around town. Kung pista, kag mga tawo ay inglilibot kag mga santo. When it’s fiesta time, the people carry the saint around town. 4vbt To surround; to encircle. Apalibutan it mga tawo tong bayay nak hagto tong mananakaw. The people will sorround the house where the thief stays. 5loc Surroundings, around, close to. Asing karamong likot sa palibot it bayay? Why is there a lot of trash around the house? comp. napapalibutan it baguntor , der. kalibutan , der. palibot

milagro [milágro] 1n Miracle. himalâ Karamong mga milagro kag inghuman it Dios sa tawo. The Lord did a lot of miracles for people. 2adj Miraculous; able to perform miracles, Siling ninra ay milagroso kono kinang santos ni Birhen Maria sa inra bayay. The stone image of Virgin Mary in their house, they say, is miraculous.

prosesyon [prosésyon] 1n Procession. 2vt To walk, march in a procession. prosesyon Ingprosesyon kag inra santos it kuman. Their saints were marched around in a procession.