Search results for "apas"

apas [ápas] 1n Rascally, mischievious children; endearment for children. anak, bata Tong apas ay waya it modong gador. That rascally child has no manners at all. [A colloquial term of affection and slight annoyance for rascally, mischievous children.] (sem. domains: 2.6.4.2 - Child.) 2v To act childishly, immaturely, irresponsibly. Asing pay apas pa gihapon sida gihiwas? Why is it that he still acts like a child? (sem. domains: 4.3.1.3.1 - Immature in behavior.) 3v To follow, go after somebody (as of a child after their mother). (sem. domains: 7.2.5.2 - Follow.) der. paapas

bayunasan [bayunasán] dial. var. of tapasan

buko mapasalamaton [bukô mapasalamatón] (comp. of buko, salamat) adj Ungrateful; not thankful. [lit: not thankful] hindi marunong magpasalamat, walang utang na loob Si Tonying ay buko mapasalamaton aber anong kaaduhan kag imo ipakita. Tonying is ungrateful even if you have already shown him kindness. (sem. domains: 3.5.1.7.1 - Thank.)

gapas₁ [gápas] v To cut, scythe, harvest by cutting off grain crops at ground level. (sem. domains: 6.2.6 - Process harvest.)

gapas₂ [gápas] n 1Plant species; wild cotton which produces soft cotton fibres in a pod, and whose leaves etc. have medicinal uses. bulak-kastila [The leaves of this plant are used medicinally. The Arabs use the juice for colic and act as a lactagogue. In India the leaves are used for dysentery, and in Cambodia for fevers. The roots are diuretic and are more active than the leaves. It is said to be an excellent emmenagogue, and can take the place of ergot in childbirth, which it accelerates. It is also an abortifacient. The leaves are made into cloth.] Gossypium Brasiliense (sem. domains: 2.5.7.3 - Medicinal plants.) 2Cotton; cotton wool, dressing (as of the soft material used to apply medicines, clean and pad wounds, and to clean one's skin of makeup etc.). (sem. domains: 2.5.7 - Treat disease, 6.2.5.4 - Plant product, 5.6 - Cleaning.)

in v To check-in, sign-in in person for one’s pay. napasok Ngasing pa yang ako nain sa trabaho tuna tong ako ay nag-aplay, usang buyaney kag nakalipas. It’s only now that I checked-in at work but one month has passed since when I applied. (sem. domains: 6.1.2.9 - Opportunity, 6.1 - Work, 3.4.1.1.5 - Fashionable.)

inapas kag isip [inapás kag ísip] adj Childish thoughts. isip bata Inapas pa gihapon kag isip ni Mila ay di asawa’y. Mila still has childish thought even if she’s now married. (sem. domains: 4.3.1.3.1 - Immature in behavior, 2.6.4.2 - Child.)

kapasuan [kapasú-an ] (der. of paso) n A burn on the skin or a scar resulting from such a burn. (sem. domains: 2.5.3.1 - Amputate, 2.5.3 - Injure, 2.1.4 - Skin.)

lampas it bisaya [lámpas it bisáya] vi To blaspheme. lapastangánin

lapas₁ [lapás] time After an event is over, past. pagkatapos Sa lapasey it pista mabalik kag bisita sa Maynila. The visitors will return to Manila after the fiesta is over.

lapas₂ [lápas] vt To break a law. suway, labag Naghuman sinra it layi pero sinra ka naglalapas. They made the law but they are also the ones breaking it.

lapas₃ [lápas] v Leer; expression or words that lack respect.

mahanrom nak mapasaako v To covet something for oneself. Siling ni Meldy mahanrom nak mapasaako kag mga kayamanan it gobyerno. Meldy said she will covet the riches of the government for herself.

mapapasaako [mapapasaáko] 1.1idiom - Convert to subentry Within me; come, go to me. mapapasaakin Sa ako pagpangamuyo sa Ida ay pay mapapasaako kag Ispiritu Santo. When I prayed to Him it seemed like the Holy Spirit came within me. Sa karugayon ay mapapasaako ra kinang ako mga manahon. In the long run my inheritance will come to me.

nakapasa [nakapasá] v To pass an examination. nakapasa Nakapasa ako sa eksamin nak para sa maestra. I passed the board exam for teachers.

napapasahe [napapasahê] adj Unusual ways and looks; different. Si Bonnie ay napapasahe sa ida mga hali dahil sida ay maputi. Bonnie is different from her sisters because she has white skin.

napasa ako damot [nápasa ákò damót] idiom - Convert to subentry Fell into my arms (lit: passed to my arms, hands-as of a victory). napasa aking kamay Siling ni David, “Sa wakas napasa ako damot kag ako gustong rayaga.” David said, “At last the girl I loved fell into my arms.”

napasahi [napasahî] adj Unique; one of a kind ibang-iba, bukod tangi Kag ida magandang trabaho ay napasahi sa tanan nidang kaklase kada sida ay napuri ni Mam. His work has a unique style than his other classmates that’s why he was praised by the teacher.

napaukaw it tibaw [napaukáw it tíbaw] idiom - Convert to subentry To give a loud cry of disappointment, fear (lit: yell-in-response with crying). napasigaw ng iyak Kag mga pasahero it eroplano ay napaukaw it tibaw tong masunog kali. The passengers of the airplane cried out loudly when it caught on fire.

paapas [pa-ápas] (der. of apas) 1n A late addition, arrival; something which follows, arrives after something else. (sem. domains: 7.5.2.3 - Add to something.) 2v To hurriedly prepare by adding something later (as of more food for visitors). pahabol Nagpaapas it kaydo si Norma dahil karamong nag-abot nak bisita. Norma hurriedly cooked more rice because many visitors arrived. (sem. domains: 7.5.2.3 - Add to something.) 3v To make somebody follow, go after somebody else; to send something on after somebody. (sem. domains: 7.2.8 - Send someone, 7.3.3.3 - Send.)

pagador [pagadór] n Paymaster at cockfight; bookmaker, bookie. nagpapasahod (sem. domains: 4.2.6.4 - Gambling.)

papas₁ [pápas] v Razed by fire, war. naabo Abang kalisor it pamilya Banal nak tanan ninrang naipundar ay napapas. Banal’s family was so depressed that all their acquired properties were razed by fire.

papas₂ [pápas] v Used-up, none left; died out (as of plants). nalagas Napapas kag mga buyak it mangga it sobrang kusog nak hangin. Nothing was left of the flowers on the mango tree because of strong wind.

pasipala₁ [pasipalá] v To rebel, blaspheme against elders, God. bastusin Indi nato dapat nak pasipalahan kag Ginoo sa mga mayain nak natatabo sa ato kabuhi. We musn’t blaspheme the Lord for bad things that happen in our lives.

rayapas [rayapás] vt To husk a coconut nagtatapas Kag arayapasan ni Berto ay mga usang libo pa. Berto’s coconuts to be husked are more or less one thousand. syn: tapas.

tapas [tápas] vbt To dehusk coconuts; to remove the fibrous coating of coconut fruit. tapas Sin-o kag nagtatapas sa inro? Who is dehusking coconut at your place? syn: rayapas. (sem. domains: 1.5.1 - Tree.) der. tapasan

tapasan [tapasán] (dial. var. bayunasan) (der. of tapas) n The sharp metal stake for dehusking, removing the fibrous outer covering bunót off a coconut. (sem. domains: 6.2.8 - Agricultural tool, 6.2.1.7.2 - Growing coffee, 5.2.1.2.1 - Remove shell, skin, 6.2.6 - Process harvest.)

yapasak [yapásak] vi To fall with a noise, thud or splash. bagsak Nagyapasak kag botelyang ‘shampoo’ sa planggana. The bottle of shampoo fell with a splash into the wash basin.

abuso [abúso] (dial. var. abusado) 1adj Abusive; presumptuous; taking advantage of somebody or some privilege. (sem. domains: 4.1.6 - Disunity, 4.3.4.1 - Do evil to.) 2vi To abuse, be presumptuous, take advantage of somebody or some privilege. abuso Maabuso kag anak it paghagar it kuwarta kung imo apasugtan it tao. The child will abuse us by asking for money if we don’t limit the giving of money to him. Ingabuso it tawo kag kabuot it tong maguyang nak negosyante. The man abused the kindness of the old businessman. syn: hinaom, nanali. (sem. domains: 4.1.6 - Disunity, 4.3.4.1 - Do evil to.) der. abusador

agsik [ágsik] 1n A splash, splatter of liquid (as of oil or water). talsik, tilamsik Napaso sida it agsik it lana pagprito it isra kuman. She got burned by splashes of oil when she fried fish earlier. (sem. domains: 1.3.2 - Movement of water, 1.2.3.1 - Liquid.) 2v To splash, splatter liquid somewhere (as of oil or water). tilamsik Naagsikan kag ida baro it yunang kada nag-ilis ray sida it baro. Her dress was splattered with mud that’s why she changed her clothes again. (sem. domains: 1.3.2 - Movement of water, 1.2.3.1 - Liquid.) der. paagsik

baga₂ [bága] 1n Hot, smoldering, burning coals or embers (as of still smoldering pieces of wood, charcoal or coconut shell which are fuels for cooking fires). baga Inaihawan it isra kag baga. Grill the fish on the coals. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) 2vi To become embers or ashes. baga Nagbagaey kag rabok nak bagoy. The coconut shells that were used for firewood have already produced ashes. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) 3v To be red hot (as of metal). Nagbabaga nak saysayon kag tumama sa ida kada sida ay napaso. Red hot metal hit her therefore she was burnt. (sem. domains: 5.5.5 - What fires produce.) der. pabaga

bugoy₁ [bugóy] adj Happy-go-lucky; restless; lacks concentration. bulakbol Abang bugoy baga nang imo anak kada indi makapasar sa klase. Your child is still happy go lucky guy that’s why he won’t pass the grade. (sem. domains: 3.1.2.3 - Attention.)

butog-butog [butog-butóg] (der. of butog) adj Bumpy, uneven bulges on the surface (as like a walnut). lapnos Nagbubutog-butog kag ida anit dahil napaso. His skin became bumpy because it was burned. (sem. domains: 8.3.1.6.1 - Concave, 8.3.1.8 - Pattern, design.)

habol [hábol] 1vt To rush in order to get somewhere in time. Ihabol nako it tapos kag ako labahan para makapasokey. I will rush washing the clothes so I can go to work. (sem. domains: 3.4.1.4.1 - Excited, 4.8.2.3 - Attack, 3.4.1.4.2 - Enthusiastic, 3.3.1 - Decide, plan, 3.3 - Want, 3.3.1.1 - Purpose, goal.) 2

hangar [hangár] 1vbt To look up to, admire, hold in esteem, respect. tingala Naghangar sida kada ida nakita kag pugar it pispis. She looked up so she saw the bird’s nest. (sem. domains: 4.3.2 - Admire someone, 3.4.1.1.4 - Popular, 3.4.1.1 - Like, love.) 2vt To aspire to; desire to be, do. hangad Naghahangar sida nak mapasahan kag eksamen. She’s aspiring to pass the examination. Ahangaron nako kag pagraog sa butuhan. A am aspiring to victory in the election. syn: hanrom 1, timyas. (sem. domains: 3.3 - Want, 4.8.3.2 - Win.)

hubas [húbas] 1vi To allow to recede; to drain; to cook till dried out. Ingpahubas ninra kag tubi sa tubog nak alimpyuhan kali ninra. They drained the water from the lagoon because they are going to clean it. syn: iti 1. (sem. domains: 1.3.2 - Movement of water.) 2vbt To recede; to go down, out of something (as of when water runs away, evaporates or is absorbed from a stream); to be absorbed (as of water in cooking rice). natuyo Naghuhubas ka tubi sa sapa. The water is receding in the stream. Nahubsan kag kinaydo it tubi. The cooked rice has all the water absorbed out of it. (sem. domains: 1.3.2 - Movement of water, 5.2.1.1 - Cooking methods.) 3vbt To leave few, nothing behind; to be gone. Naghuhubas ka mga tawo pagkalapas it pista. The people leave few behind after the fiesta. Naghuhubas ka mga hanra kung pista. The prepared food all went during fiesta. Nahubasan sinra it mga hanra. They had no prepared food left. Pagkalapas it pista, nahubasan it kwarta ka mga bulsa it tawo. After the fiesta, people’s pockets are left with no money in them. (sem. domains: 1.3.2.3 - Drip.)

huytok [húytok] 1adj Full, sated, satisfied, have enough (as of after eating food). busog Kaling apas ay pagkahuytokey ay waya pa natungon it kaon. This child is satisfied already and yet doesn’t stop eating. (sem. domains: 5.2.2.6 - Satiated, full.) 2v To be full, satisfied, have enough (as of after eating food). (sem. domains: 5.2.2.6 - Satiated, full.) 3v To be satisfied, have enough of something (as of foods which had been given or eaten). (sem. domains: 8.1.7 - Enough, 5.2.2.6 - Satiated, full.)

igoy [ígoy] 1v To stunt, retard growth (as of plants). bansot Naigoyey rabuno kaling anak it kapapas-an it lugit. This boy had stunted growth just because of carrying sacks of copra. (sem. domains: 8.1.4.3 - Decrease.) 2n The runt of a litter; stunted person; one who doesn't grow tall. (sem. domains: 8.2.2.1 - Short, not long.)

ikyag [íkyag] v To jerk back, away from something harmful. Napaikyag si Bebilita tong mapaso it sigarilyo. Bebilita jerked back when she was burned by a cigarette. (sem. domains: 7.7.3 - Kick, 7.7.1 - Hit.)

ila₂ [ilá] vi To become wild; to run from people (of animals). ilahas Nag-ila kag amo manok tong wayaey nako napapasuyor sa kulungan. Our chicken became wild when I no longer made them go inside their coop. (sem. domains: 1.6.4.1 - Animal movement, 4.8.2.5 - Revenge, 4.8.2.3 - Attack, 4.8.2.6 - Riot, 1.6 - Animal, 1.6.4 - Animal actions.)

ingraya sa isip [ingráya sa ísip] v To keep thinking about something. dinala sa isip Ingraya sa isip ni Rey kung makakapasa sida sa iksamen sa pagkadoktor. Rey keeps thinking about the doctors board exam as to whether he passed. (sem. domains: 3.5.1.5.3 - Hide your thoughts.)

it [ít] 1case A, an, some (which is the non-personal genitive case marker). nang Nagbakay ako it isra sa merkado. I bought a fish in the market. Ingtaw-an kag mga anak it batag. The children were given some bananas. Imbaligya kag isra it maguyang. An old man sold the fish. (sem. domains: 9.2.3.5 - Demonstrative pronouns.) 2case How something was done (as of a phrase linker to verb modifiers or nominalised verbs). Ing-abrihan nida kag hagranan it gulpi. He opened the door quickly. Pauno it rugay kag biyahe? How long is the trip? Pabalik-balik sida it human it basket. She makes baskets again and again. (sem. domains: 8.3.7.7 - Right, proper.) 3case Of, belonging to (as of a phrase linker to possessive nouns). Kali kag bayay it ida anak. This is her child’s house. (sem. domains: 3.5.1.2.9 - Be about, subject.) 4temp Last time; back when, in on (as of past, general time phrase linker). It kuman kag aga nagpamerkado si Norma. Norma went to market earlier this morning. Nagpapasyar sinra sa baybay it Domingo. They stroll on the back on Sundays. It kag Hulyo nagsaydo ako dili. Last July I moved here. (sem. domains: 8.4 - Time, 8.2.6.1 - Far.) 5temp General time reference; specific future time. (sem. domains: 8.4 - Time, 8.1.5 - All.) comp. bahot sayong , id. it waya , id. ngasing nak ala-una it hapon , id. ngasing nak mga adlaw it nobyembre

likbo [líkbo] vbt To leave somewhere. iiwan Alikbuhan nako anay kamo hina nak mapasimbahan pa busa ako. I’ll leave you behind because I’ll still go to church.

loyloy [lóyloy] 11.1vi To hang down droopily (e.g. sagging breasts, and shoulders, drooping hemlines, a cut off finger hanging down, drooping leaves). (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.) 1.2adj Drooping; sagging. luyloy Loyloyon it dudo kag mga nagpapasusong nanay. The mothers who have nursed children have breasts that hung down. Nagpangloyloy kag mga rahon it ida tanom. The leaves of his plants are hanging down. Nagloyloy kag sada it maguyang. The skirt of the old woman hung down on one side. Nagluloyloyey kag abaga nida dahil sa trabaho. His shoulders are hanging down because of hardwork. [This is a figure of speech meaning to be weary or worn out.] (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.) 22.1vt To lower something that hangs down (as of uneven curtains, a crooked skirt). Aloyloyon nako kag kurtina agor magpantay sa sayog. I will lower the curtain so that it will be level with the floor. (sem. domains: 7.1.7.1 - Relaxed posture.)

mitlang [mítlang] vbt 1To mention something to somebody. banggit, nasabi Roto sa mga nakapasa sa eksamen, waya namitlang kag ngayan ni Laura. Among those who passed the exam, Laura’s name wasn’t mentioned. syn: sambit, uma 1, saysay 2, siling. (sem. domains: 3.5.1.2.4 - Mention.) 2To pronounce words. (sem. domains: 3.5.1 - Say.)

ngasing [ngásing] 11.1time Now that, while (as of simultaneous or overlapping events). ngayón Ngasing nak manggaranoney sida wayaey sida gipapasyar sa amo. Now that she’s rich she doesn’t come by our place. Imo ngasing ibutang kaling isra sa kanastro. It’s your turn now to put the fish in the fish basket. 22.1time Today; nowadays. 33.1conj Then; now what happened next was; so then (as of a sequence of events). ngayón Ngasing ako ay ingpadar-an it suyat it tong ako manghor sa Simara. So then I sent a letter to my younger brother in Simara. 3.2conj Then id. ngasing nak mga adlaw , id. sa ngasing

pabuda [pabúda] (der. of buda) 1n A feast, big party, celebration, banquet being put on, held in somebody's honor (including the preparation of lots of food). (sem. domains: 4.2.2.3 - Celebrate.) 2vbt To have a feast, big party, celebration with lots of food put on, held in somebody’s honor. handaan Nagpabuda sinra pagtapos nida’t eskwela sa kolehiyo. They prepared a party after she finished her college studies. Ingpabudahan sida pagkapasa sa eksamin it doktor. There was a big celebration for her after she passed the exam to be a doctor. Gingpabuda ninra kag karabaw sa ida pakasay. They had a carabao for her wedding celebration. syn: kasadyahan. (sem. domains: 4.2.2.3 - Celebrate.)

paksi₃ [paksî] vt To pry something off that is stuck, nailed or pasted on somewhere; to scrape off. tanggal Ingpangpaksi ni Joan tong mga litrato nak nakapasta sa inra ringring. Joan scraped off the pictures which are pasted on their wall.

pas-an [pas-án] vt To carry on shoulder. magpasán Apas-anon nako si Juana para makatabok sa sapa. I’ll carry Juana on my shoulder so she can cross the river. syn: tibong 3. (sem. domains: 7.3.1 - Carry.) comp. binagtong nimo pas-ana

pasa₁ [pasá] 1adj Passed an exam. syn: lapos 2.1. 2v To pass an exam. pasado Si Sol ay nakapasa sa eksamin it mga maestra. Sol passed the teachers’ examination.

pasa₃ [pása] (irreg. infl. pasa-pasa) vbt To pass something to somebody; to pass something around from hand to hand (such as an offering plate; throwing and catching, (such as keeping a ball moving in a game). pasa Nagpapasa-pasahan sinra it bola bag-o nag-idamo. They are passing the ball to each other before playing. Ipasa nako kaling ako trabaho insulip sa maestra. I’ll pass my work to the teacher tomorrow. Inra yang gingpasa-pasa kag bola para maubos kag natuturang usang segundo sa inra idamo. They just kept passing the ball to use up the remaining one second of their play. Perming si Robert kag nagpapasa it butangan it mga kwarta sa simbahan. Robert is the one who always passes around the offering plate at church. Ing pasa-pasa anay sa ibang tawo kag ako postcard bag-o mag-abot sa ako. My postcard was passed around from person to person before it arrived at me.

pasaako [pasa-ákò] (der. of ako) v To become mine, my possession; to be with me. pasaakin Kailangan mapasaako kinang medalya aber ano kamatabo. That medal should become mine whatever happens. (sem. domains: 9.2.3 - Pronouns, 8.5.2 - Direction, 7.2.3.2.1 - Come.)

pasak [pásak] v To fill-up, pad, stuff a hole, space with something ( as of putting cloth in a leak). Ingpasakan it gapas kag ida nagrayom nak galis. His deep wound was filled with gauze.

pasaka it demanda [pasákà it demánda] vi To press legal charges; to take to court. pagsampa ng demanda Mapasaka baga kamo it demanda laban roto sa anak? Will you press charges in the case against that child. Apasakaon nako sinra it demanda laban kang Pedro. I’ll let them press legal charges against Pedro. Apasakaan nako it demanda si Pedro. I’ll press legal charges against Pedro.

pasar [pasár] v To pass a grade, exam. pasa Nag-istudyo si Helen it maado para makapasar. Helen studied her lessons well so that she will pass another grade.

pasiladon₂ [pasiládon] vt To do something simultaneously with something else; to have two purposes in one action. pinakipadala Ingpasiladon yangey kang Betty it katong imo puno kag pagraya it mga papeles pa-Manila. Betty’s boss had her take the papers along with her when she went to Manila. Ingpasiladon nida sa paglibang it ida anak kag pagtawag sa mga bisita. She went to call the visitors and at the same time entertained her baby. Mapasiladon baga it pabakay it buyong pag pa Odiongan nak mapamaraka? Will you buy me some medicine in Odiongan at the same time you do your shopping? (sem. domains: 7.3.1 - Carry, 7.3.2 - Move something in a direction.)

paslo [páslò] adj Greedy. matakaw Sida ay mapaslo dahil perming gutom. He is very greedy because he is always hungry. syn: kagor 1, dalok.

pasma [pasmá] sta To become ill with a fever, chills; to develop enlarged veins, painful, weak, shaky feet and hands from working, walking alternatively in hot and wet (hot and cold) conditions. pasma Napasma sida dahil sida ay nagkaligos nak raan pagkatapos it bunak. She got a fever because she bathed right after washing clothes. Mapapasma ka pag magkaligos pagkatapos it anak. You will develop enlarged veins if you take a bath after giving birth. [It is believed that hot and cold are antagonistic forces. Therefore one should not bathe immediately after doing hard work that causes one to perspire, or bathe right after giving birth, etc.] (sem. domains: 2.5.2 - Disease.)

paso₁ [pásò] 1sta To be burned on the skin by fire. Nasakro kag ida damot sa sig-ang ag napaso. Her hand brushed against the cooking stones and was burned. syn: plorera. (sem. domains: 2.1.4 - Skin.) 2vt To burn something, somebody intentionally. paso, sunog Apasu-on nako’t baga kag amamaga. I’ll burn the centipede with the ember. (sem. domains: 2.1.4 - Skin.) der. kapasuan

paspas₁ [páspas] vt To brush off; shake off; to strike with something such as a cloth or rag. paspas Apaspason nako kag uning it trapo. I’ll strike the cat with the rag.

pasulit₁ [pasúlit] vt To be careful with details; to be in charge of caring for animals, house, grounds, work; to take charge of something. taga-alaga, tagabantay, tagapamahala Ida gingpasulit kag amo mga pangangailangan sa bayay. She was careful with the details of what we needed in the house. Mapauliey ako ag mapasulit it mga hadop bag-o magruyom. I’ll go home and take care of the animals before it gets dark. Sio kag nagpapasulit it inro trabaho dili sa inro opisina? Who is the one in charge of your work here in your office? der. manogpasulit

patalsik₁ [patálsik] (der. of talsik) vt 1To make, cause an something to fly off, roll away from somewhere (as of where it was placed on a table or in one's hand); to purposely scatter. 2To fire, be fired from one’s job, work. talsik Kag waya gipapasakop sa inra puno ay ingpatalsik sa trabaho. The one who doesn’t submit to their supervisor was fired from the job. (sem. domains: 6.1.5 - Unemployed, not working.)

patholder [pátholder] n Potholder. basahan Gamit gani it patholder para indi ikaw mapaso. Always use a potholder so you won’t get burnt.

punsyon [púnsyon] n Celebration; party; feast. handaan Tong si Lyne ay nakapasa sa eksamin ay nagkaingwa sinra it marakong punsyon sa inra bayay. When Lyne passed the examination they had a big celebration at their house. syn: bangkiti 1, buda, pilo, punsyun.

sa yudo it kina₁ [sa yudó it kinâ] (id. of yudo) 1conj 1.1part However; on the other hand; despite. Ingwa’t mga panahon nak ako ay waya’t kwarta pero sa yudo’t kina, masadya gihapon ako. There are times when I have no money, however, I’m still joyful. 2conj Nevertheless; despite that Nagmasakit sida’t grabe pero sa yudo’t kina nagpapasalamat gihapon sida sa Dios. Her sickness became worst but despite that she still thank God.

sa yudo it kina₂ [sa yudó it kinâ] conj Nevertheless; despite that sa likod ng yan Nagmasakit sida’t grabe pero sa yudo’t kina nagpapasalamat gihapon sida sa Diyos. Her sickness became worst but despite that she still thank the Lord.

sabsab [sábsab] vi To graze; eat grass. sabsab, kain Apasabsabon nako’t hilamunon kag baka. I will let the cow eat grass.

sador [sádor] 11.1vt To know something for with certainty; to find something out; to hear about something. Nakasadorey ako nak nakapasa sida sa eksamin. I already know that she passed the test. ’Ya nako nasadori kung riin sida gipagto. I don’t know where she went. Nasadoran nako sa ako amiga kag ida pagabot. I found out from my friend that she had arrived. Ngasing yang ako nakasador nak nagkasakit sida. I found out just now that he got sick. 22.1vi To let somebody know something (for sure); to inform; to tell. alam Pasadora kami kung sida ay nakaabotey. Let us know when she has arrived. Ngasing yang ako gipasadura it ida pagkamatay. I was only informed now of his death.

sag-ob [ság-ob] (dial. var. agwada) vbt To fetch water. igíb Nagpapasag-ob kami sa mga anak pag nawar-an kami it tubi sa bayay. We have the children fetch water whenever we run out of it at the house. Isagey nako asag-uban kag pangbunyag sa mga buyak. I’ll fetch the water for the flowers later.

sahi [sahî] 1vi To look be out of place; to be odd. namumukod Hagto sa inra grupo ay pay sida yang kag napasahi. She was the one who seems out of place in their group. (sem. domains: 4.2.8.1 - Serious.) 2v To separate, move away from somewhere (sem. domains: 4.2.8.1 - Serious.) 3vi To be look different out of place relation to other. (sem. domains: 4.3.1.2.1 - Below standard.)

sakro [sákro] 1sta To brush against something; to jostle; to knock over by jostling or bumping against; to trip by catching ones foot on something; stumble; stub one’s foot/toe. patíd Nasakro kag ako damot sa sig-ang ag napaso. My hand brushed against the cooking stones and was burned. syn: sangko 1, tapi 1, sangko 2, saplir, tapi 2. 2vi Nagsakro sida sa ugat it kahoy nak nagyuyuaw. She tripped on the root of the tree that was protruding. 3vt To intensionally bump or jostle somebody/something. Tong ingsakro ako nida, nabuhian kag itlog. When she bumped me, the eggs dropped.

salipor [salipór] vbt To hide behind something or somebody; to cover somebody with one’s body. kubli, tago Asalipuran nako ikaw agor indi ikaw matama. I will hide you behind me so you won’t be hit. Nagpapasalipor sida sa kabinet agor indi makita nato. He was hiding behind the cabinet so we couldn’t see him.

sanrig [sánrig] 1vi To lean against something. sandál Nagpapasanrig kag yango sa kuray nak sabaling matumba sa pagpanaw. The drunk is leaning against the fence because he might fall over if he walks. syn: hilay-hilay 2, halintang 2. (sem. domains: 7.1.6 - Lean.) 2n Stepladder, steps, stairs. hagdán syn: hagranan. (sem. domains: 6.5.2 - Parts of a building, 6.5.2.8 - Floor, story.) der. pasanrig , der. sanrigan

saway₂ [sawáy] 11.1vi To be irritated by something or somebody. sasaway Nasasaway ako it gulo it mga anak. The children’s noise is irritating me. 1.2adj Irritating. Nakakasaway sinra, no? They’re very irritating, aren’t they? 22.1adj Critical; judgmental. Abang masawayon kinang tawo. That man is very critical. 33.1vi To attract attention. Nagpapasaway kag mga anak pag igwa’t mga bisita. The children try to attract attention whenever there are visitors. 3.2vt To distract somebody’s attention from something else. Ingsaway nida kag atensyon it tong anak sa pagpakita it ida relo. She distracted the child with her watch. der. pasawayon , der. salawayon

sig-ab [sig-áb] vi To burp. Ako anay sida apasig-abon bago pakatuyugon. I’ll cause him to burp first before I’ll put him to sleep.

silot [sílot] 1n Sorrow, grief; trouble. salot Imaw yang kinang anak kag nagraya it silot sa inra pamilya. That is the only child who brought a curse to their family. (sem. domains: 4.4.2 - Trouble, 4.4.2.1 - Problem.) 2v To curse; to hinder, hamper; to cause trouble; to be a setback. Indi ako’g raya it mga duma kung apasilutan yang ra ako’t pagpas-an. I won’t bring any root crops with me if I’ll just be hampered by carrying them on my shoulder. (sem. domains: 4.4.2 - Trouble, 4.4.2.1 - Problem.)

simyat [símyat] (irreg. infl. singmyat) vbt To look stealthily; to see out of the corner of one’s eye. nakaw tingin Imaw pati ra kali’t ako napasimyatan rotong ibang kayaki. I saw that the other men were doing that too when I stole a look at them out of the corner of my eye.

sirbe [sírbe] vi To stand on hind legs (of a dog) in order to reach something such as food. sírbe Bag-o taw-an ni Ana it bahog kag ida alagang iro ay inapasirbe anay nida. Before Ana gives food to her dog she has it stand on hind legs.

sulit₂ [súlit] (irreg. infl. pasulit) 1vt To be in charge of (as of an activity, meeting or care of animals). mag-aalaga Sio ka mapasulit it ida mga anak kung waya kamo? Who is in charge of her children when you’re not there? (sem. domains: 4.3.4.3 - Cooperate with.) 2vt To put in charge of a task. (sem. domains: 9.4.3.2 - Hortative.) 3adj Follow up a payment, collect a debt. (sem. domains: 6.8.5.4 - Repay debt.)

sunor-sunor₂ [sunor-sunór] 11.1v To copy, imitate, follow a pattern. Asunuran nako kag ida tabas. I’ll copy the design from her dress. Ikaw permi ay ako asunuron. You’ll be the one I’ll follow always. 2obedient 2.1adj Obedient; conforming to one’s wishes; in agreement. 2.2vt To obey somebody in something one does; to conform to somebody’s wishes about something. susunod Asunuron nida kag tugra it ida nanay. He’ll obey his mother’s advice. Asunuran kono nida kag hiwas it mga kabatan-on ngasing. He said that he’ll conform to the ways of the youth today. 3adv Repeatedly; one right after another. Nagpayupok sida it sunor-sunor. He fired shots repeatedly. Ingpapasunor kag mga eskwela it mga maestra bag-o magsaka sa ‘stage’. The children are being lined up by the teachers before going up on the stage. Ipasunor anay nako kaling mga bisaya bag-o ahanapon sa diksyonario. I will first alphabetize these words before looking for them in the dictionary. der. sulunranon , der. sunranan/sinunranan

tambutso [tambútso] n Exhaust, tail pipe of a vehicle. Napaso si Norma it tambutso it honda. Norma was burnt by the exhaust from the motor bike. (sem. domains: 7.2.4.1.1 - Vehicle.)

trumpo₂ [trúmpo] (irreg. infl. sumpo) adj Blunt, drill point. Kag amo tapasan ay trumpoey. Our dehusking tool is already blunt.

yaga₁ [yága] vbt To stare at somebody; to fix somebody with one’s eyes; to look hard at somebody. titig Ingyayagahan ako it buang-buang. The crazy person stared at me. Asing nagyayaga sa ako katong tawo, hangit siguro. Why is that person staring at me, he’s angry maybe. Pag nagpapasaway kag mga anak inayagahan yang nako sinra ag natungon. When the children are trying to get attention I just look hard at them and they stop. [Carries a bad connotation.]

yagtok₁ [yágtok] 1n The sound of cracking knuckles or joints. Abang kusog kag yagtok it ida mga tudlo. The sound of her cracking knuckles is very loud. 2vi To crack, creak as of knuckles or joints. It yang nagyayagtok kag ida mga yuta-yuta pag napas-an it mabug-at. His joints creak when he lifts up heavy things. Bada-ey gipayagtuka kag imo tudlo ako’y nadidisturbo. Stop cracking your knuckles it’s disturbing me.