Search results for "apuro"

apuro [apúro] n The facing of a garment. apuro (sem. domains: 5.3.6 - Parts of clothing.)

bangkor₁ [bángkor] dial. var. of barong

barong [baróng] (dial. var. bangkor) adj Dull; blunt (as of a blade). mapuról Kag ida rayang sunrang ay barong. The bolo he brought was blunt. (sem. domains: 8.3.2.4 - Blunt.) der. barong-barong

rumpoy [rumpóy] adj Blunt knife; blunt, stubbed point of a srew. mapurol Indi ra ako makahiwa it mga utan dahil rumpoy kag kutsilyo. I can’t slice these vegetables because the knife is blunt.

sumpi [sumpî] adj Blunt point. mapurol Maadoy, sumpo tong ida balisong ay waya sida naugari. Its good his folding knife has a blunt point that’s why he got no bruise.

sumpo₄ [súmpò] adj Dull (as of a pencil); blunt; cut-off point. mapurol, pudpod Sumpoey kag ako lapis sa kasusuyat. My pencil is already dull because of so much writing. (sem. domains: 8.3.2.4 - Blunt.)