Search results for "ay sa"

ay sa [ay sa] (comp. of ay, sa) conj Because. dahil Sidaey kag ako inghanap ay sa indi gihapon nako matakor. He’s the one I was looking for because I just couldn’t bear to give up and go ashore. Masyadong atras ako ay sa dahil tong yadag ay masyadong kwaney...! I was very short of time because the reason was that the soil was very what’s it called…! syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

batay sa [bátay sa] rel According to; in conformity, agreement with; depending on (something). batay, ayon Kag mga naunang tawo dili ay halin sa Bantoon, batay sa istorya ni Tang Poli. The first people here came from Banton, according to Uncle Poli’s story. (sem. domains: 8.3.5.2.1 - Same, 4.1.5 - Unity, 9.4.5.1 - Evaluator.)

buyag sa kalibutanhong mga butang [buyág sa kalibutánhong mga butáng] (comp. of buyag, kalibutan, butang) adj Different from the evil behavior of most people in the world (as of living in a good way that accords with Christian teaching). [lit: separated from worldly things] hiwalay sa mundo [From the theological phrase in English "separated from the world".] (sem. domains: 4.9.5.6 - Religious purification.)

kag isra ay sa yuba nararakop [kag isrâ ay sa yúbà nararakóp] (comp. of isra, yuba, rakop) say A person who has done wrong will be caught out by his own words. [lit: the fish is caught in the mouth] (sem. domains: 3.2.3.1 - Known, unknown.)

kag usang siki ay sa hukayey [kag úsang sikí ay sa húkayey] id One foot in the grave (as of a mother in childbirth). ang isang paa ay nasa hukay Siling it mga nanay pag ikaw ay nag-aanak kag imo usang siki ay sa hukayey. According to some mothers if you gave birth one foot was in the grave. (sem. domains: 2.6.3.4 - Labor and birth pains.)

kag usang siki ay sa yubnganan [kag usáng sikí ay sa yubngánan] (comp. of usa, siki, yubong) say
To have one foot in the grave; to be hanging between life and death (as of a mother during childbirth). [lit: one foot is in the grave]
(sem. domains: 2.6.6 - Die.)

kay sa [kay sá] irreg. infl. of kisa

kay sa ___ [kay sá] (irreg. infl. kisa) prep Better than__ (when compared). mas mabuti, kay sa (sem. domains: 8.3.7.2 - Better, 8.3.5.2.2 - Like, similar, 8.3.5.2 - Compare.)

kisa₁ [kísa] irreg. infl. of kay sa ___

Mapanilhig anay sa imo silong bag-o magpanilhig sa... [Mapanílhig ánay sa ímo sílong bág-o magpanílhig sa] saying - Convert to subentry Fix your own affairs, personal habits before meddling, criticising other people (lit: ‘sweep under your own house before sweeping under another’s house’ as of Eng.‘clean up your own house first before cleaning up someone else’s’). magwalis ka muna ng iyong silong bago mo walisan ang ibang silong

pay sasin-o [pay sasín-o] idiom - Convert to subentry Self-conceited. akala mo kung sino Pay sasin-o sida magpambisaya porke nakataposey sida it kolehiyo. He seems self conceited when he speaks now that he’s a degree holder.

pay sawa [pay sawá] idiom - Convert to subentry Leave clothes where one step out of them (lit: seems-like a snake shedding its skin). Katong maguyang nak anak ay pay sawa kung nag-iilis. The eldest child leaves his clothes where he steps out of them when he changes clothes.

suni [sunî] part According to what somebody said. bátay sa Suno sa kang Tang Poli istorya kag mga naunang tawo dili ay halin sa Bantoon. According to Uncle Poli’s story the first people here came from Bantoon. Kag ako inghimo ay suno sa ida laygay. What I did was according to her advice.

tongtong₁ [tóngtong] vt To experience what somebody went through; to be in somebodys place, situation. lumagay sa lugar ko, ikaw ang nasa katayuan ko Kung apatongtongon ka abi nako sa ako kamutangan ngasing masasdyahan ka aboy? If you were in my place experiencing what Iam now do you think you’d be happy?

wayat matugas nak tinapay sa mainit nak kape [wayá't matugás nak tinápay sa ma-ínit nak kapé] PH There's nothing impossible if one really want's it (lit: there is no hard bread in hot coffee). (sem. domains: 3.5.3.1 - Word.)

wayat nauunang pagsuli-suli kundi ay sa bandang h... [wayá't nauunáng pagsuli-súli kundi ay sa bandang h] saying - Convert to subentry One never realises the consequences or feels the need of repentance until after one does something wrong (lit:‘Repenting never goes ahead but rather comes later’). walang nauunang pagsisisi kundi nasa bandang huli

kisa₂ [kísa] (irreg. infl. kay sa) llcr: mas. part Than; compared to something. kaysa Sida ay mas mataas kisa ako. She is taller than I am. (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.) id. mas...kisa

bangor nak [bangór nak] (comp. of bangor, nak) conj Because; since; due to the fact that; that's why. dahil Bangor nak maado kag raga, nag-uswag kag mga bag-uhan. Because the land was good, the immigrants prospered. syn: komo, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason, 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor₁ [bangór] 1n Reason. dahilan Ni-o kag imo bangor asing malarga ikaw pa Manila. What is your reason for leaving for Manila. (sem. domains: 3.2 - Think, 9.6.2.5.1 - Reason.) 2conj Because. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions, 9.6.2.5.1 - Reason.) comp. bangor nak , der. bangranan

dahil [dáhil] conj Because (as of reason or cause). dahil Mag-aaray ako insulip dahil waya’t panahon ngasing. I’ll study tomorrow because I haven’t got time today. syn: komo, bangor nak, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.) comp. dahil busa , der. dahilan

imaw ngani₂ [imáw ngánì] (irreg. infl. imaw gani) idiom - Convert to subentry Because; the reason why. dahil nga Indi ako makakahalin imaw ganing igwa’t sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

komo [kómo] conj Because; in view of the fact that. dahil Usa pa kumo kaling mga sultero dili sa Calatrava ay pay natatanghada magpangasawa ruto sa rayaga nak anak ni Tatang Mami,... Another thing, because the young men here in Calatrava felt too inferior to court the dughters of Uncle Mami,... syn: bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

kumo₁ [kúmo] conj Because. dahil syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2. (sem. domains: 9.6.1.5 - But.)

tungor₁ [tungór] 1part Concerning something; about; because of (this); the reason is. dahil Indi ako makakahalin tungor nak di sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. Nag-istorya sida tungor sa imo. She told me stories concerning you. Waya sida’t ibang bilin kundi’y tungor sa imo utang. She said no other thing to me but about your debt. syn: komo, bangor nak, dahil, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.1 - Coordinate relations.) 2vi To be about something; to be concerning something. tungkol Karamo ka ida istorya sa mga anak natutungor sa unang panahon. His stories to the children about the old times were many. Kag ako abisayahon ay natutungor sa ako ekspirensya sa Hapon. What I’ll say is about my experience in Japan.

alas₁ [álas] (irreg. infl. ala) adv O’clock; the time of day; the time by the clock (as with Spanish numerals 2-12 for the hours, and minutes). alas Kag ato paning-ugto ay sa alas-onse. Our lunch will be at eleven o’clock. Mahalin kita it ala-una. We leave at one o’clock. (sem. domains: 8.4.1.2.3 - Time of the day.) comp. ala una , comp. alas dos , id. alas dose