Search results for "aya anay yang"

aya anay yang [ayá ánay yang] (comp. of aya, anay, yang) interj By the way; just a minute; wait just a minute. tika muna Aya anay yang, sigurado baga ikaw nak makanunot sa ako insulip? By the way, are you sure to go with me tomorrow? (sem. domains: 9.2.6 - Particles, 9.2.7 - Interjections.)