Search results for "ayuda"

ayuda [ayúda] n Governmental aid (whether of local or foreign sources). ayuda, tulong Kag Estados Unidos ay nagpangako it ayuda para sa ato bansa. United States promised their foreign aid to be given to our country. (sem. domains: 6.8.3.1 - Give, donate.)

kayuda [kayúda] adv Very slow in doing something. mahina Di gusto ra tan-a si Lorna kay Rudy kada yang ay kayuda ra sida magpangrayaga. Lorna really likes Rudy but he’s too slow in courting her. (sem. domains: 8.4.8.2 - Slow.)

kayudahon₁ [kayudáhon] n Weakness (as of a country). kahinaan Kag kayudahon it usang nasyon ay depende sa mga mamamanwa. The weakness of a nation depends on the entire people. (sem. domains: 2.4.2 - Weak.)

kayudahon₂ [kayudahón] n Fatigue of body; sinful weaknesses. kapaguran Dahil sa ida kayudahon natuyugan nak raan sida ay waya nakamalay nak natakawan sinra. Because of so much fatigue of his body he fell asleep and he didn’t noticed that they were robbed. (sem. domains: 2.4.4 - Tired.)

maayuda [maayúda] v To call on somebody for help with expenses; to shoulder somebody’s expenses. tutulong Maado yang nagpangako tong ida tiya nak imaw it maayuda it gastos sa ida pagpabuyong. Its just good that her Aunt promised that she’ll help shoulder their expenses in her hospitalization.

mayuda ka biyahe [mayúda ka biyáhe] adj Slow voyage. Mayuda ka biyahe it tong bapor nak amo ingsakyan dahil sira kag usang makina. The boat we sailed in made a slow voyage because one engine was out of order.

tayudan [tayudán] n A kind of insecticide called “Thiodan”.

pangyuday [pangyúday] 11.1v To feel one has no energy. nanghina kag pasyente ay nagpangyuday bag-o mataw-an it buyong. The patient have no energy before the medicine was given. 22.1adj Slow travelling; takes a long time (as of a ship which travels slowly). Mayuda kaling barko. This ship is slow.

timba-timba [timbá-tímbà] vt To dip in-and-out of water like a bucket; to dunk repeatedly. inilubog Ingtimba-timba kato sa dram nak puno it tubi pagkatapos nak mayudaey ay ingbaril. They were dipped in-and-out of a drum full of water and when they were very weak they were shot.

yuda [yúda] 1adj Weak (as of physical strength); unwell, as of humans and animals (especially pigs when they get a cold, weaken and die). (sem. domains: 2.5.1 - Sick, 6.3.8.1 - Animal diseases.) 2vi To become weak in one’s faith. mahina Nayuda kag ida pagtuo Her faith became weak. (sem. domains: 3.2.5.1 - Believe.)