Search results for "baklir"

baklir [baklír] (irreg. infl. panalikuran) v To cross one's hands behind one’s back (as of a normal position when walking). sa likod ang kamay Si Sandy ay nakabaklir kag damot habang sida ay naglilibot sa banwa. Sandy crossed his hands behind his back while he walked around town. syn: panalikuran. (sem. domains: 7.1.9 - Move a part of the body.)

panalikuran₂ [panalikúran] v To cross ones hand behind one’s back. Si Tang Polie ay napanalikuran habang nagpapanaw. Uncle Polie crosses his hands behind his back when he walks. syn: baklir.