Search results for "balisong"

balisong [balísong] n Small pocket sized knife; small dagger; small folding knife; flick-knife; switchblade. balisong Permi yang si Danny nak bitbit it balisong nak biente nuebe pag napanaw. Danny always carries along with him his pocket size knife. (sem. domains: 6.7.1 - Cutting tool.)

talibong₁ [talibóng] n Sword; long and narrow bladed kind of bolo. balisong Binunggo it talibong ni Roberto si Mansueto sa likor. Roberto had thrown a sword at Mansueto’s back. syn: sumbiling, sibat.

sumpi [sumpî] adj Blunt point. mapurol Maadoy, sumpo tong ida balisong ay waya sida naugari. Its good his folding knife has a blunt point that’s why he got no bruise.