Search results for "bangor nak"

bangor nak [bangór nak] (comp. of bangor, nak) conj Because; since; due to the fact that; that's why. dahil Bangor nak maado kag raga, nag-uswag kag mga bag-uhan. Because the land was good, the immigrants prospered. syn: komo, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason, 9.2.5 - Conjunctions.)

ay sa [ay sa] (comp. of ay, sa) conj Because. dahil Sidaey kag ako inghanap ay sa indi gihapon nako matakor. He’s the one I was looking for because I just couldn’t bear to give up and go ashore. Masyadong atras ako ay sa dahil tong yadag ay masyadong kwaney...! I was very short of time because the reason was that the soil was very what’s it called…! syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor₁ [bangór] 1n Reason. dahilan Ni-o kag imo bangor asing malarga ikaw pa Manila. What is your reason for leaving for Manila. (sem. domains: 3.2 - Think, 9.6.2.5.1 - Reason.) 2conj Because. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions, 9.6.2.5.1 - Reason.) comp. bangor nak , der. bangranan

dahil [dáhil] conj Because (as of reason or cause). dahil Mag-aaray ako insulip dahil waya’t panahon ngasing. I’ll study tomorrow because I haven’t got time today. syn: komo, bangor nak, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.) comp. dahil busa , der. dahilan

imaw ngani₂ [imáw ngánì] (irreg. infl. imaw gani) idiom - Convert to subentry Because; the reason why. dahil nga Indi ako makakahalin imaw ganing igwa’t sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

komo [kómo] conj Because; in view of the fact that. dahil Usa pa kumo kaling mga sultero dili sa Calatrava ay pay natatanghada magpangasawa ruto sa rayaga nak anak ni Tatang Mami,... Another thing, because the young men here in Calatrava felt too inferior to court the dughters of Uncle Mami,... syn: bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

kumo₁ [kúmo] conj Because. dahil syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2. (sem. domains: 9.6.1.5 - But.)

tungor₁ [tungór] 1part Concerning something; about; because of (this); the reason is. dahil Indi ako makakahalin tungor nak di sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. Nag-istorya sida tungor sa imo. She told me stories concerning you. Waya sida’t ibang bilin kundi’y tungor sa imo utang. She said no other thing to me but about your debt. syn: komo, bangor nak, dahil, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.1 - Coordinate relations.) 2vi To be about something; to be concerning something. tungkol Karamo ka ida istorya sa mga anak natutungor sa unang panahon. His stories to the children about the old times were many. Kag ako abisayahon ay natutungor sa ako ekspirensya sa Hapon. What I’ll say is about my experience in Japan.

niong bangor [ni-óng bangór] (irreg. infl. nungbangor) excl What’s the reason?; why? anong dahilan Niong bangor nak mapa Maynila kapa ay pwede ka rang mag-anak dili. What’s the reason for you’re still going to Manila when you could give birth here.