Search results for "buko magkatuwang"

buko magkatuwang [bukô magkatúwang] (dial. var. bangi) (comp. of buko, katuwang) adj Not matching; oddly matched. (sem. domains: 8.3.5.2.3 - Different.)