Search results for "dahil"

ay sa [ay sa] (comp. of ay, sa) conj Because. dahil Sidaey kag ako inghanap ay sa indi gihapon nako matakor. He’s the one I was looking for because I just couldn’t bear to give up and go ashore. Masyadong atras ako ay sa dahil tong yadag ay masyadong kwaney...! I was very short of time because the reason was that the soil was very what’s it called…! syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor nak [bangór nak] (comp. of bangor, nak) conj Because; since; due to the fact that; that's why. dahil Bangor nak maado kag raga, nag-uswag kag mga bag-uhan. Because the land was good, the immigrants prospered. syn: komo, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason, 9.2.5 - Conjunctions.)

bangor₁ [bangór] 1n Reason. dahilan Ni-o kag imo bangor asing malarga ikaw pa Manila. What is your reason for leaving for Manila. (sem. domains: 3.2 - Think, 9.6.2.5.1 - Reason.) 2conj Because. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions, 9.6.2.5.1 - Reason.) comp. bangor nak , der. bangranan

bangranan [bangránan] (der. of bangor) n Reason; justification; excuse. dahilan Inghuman ni Nilo nak bangranan kag pagkasakit nida para indi makasay. Nilo made up a reason for getting sick so he could not be married. (sem. domains: 4.7.5.8 - Vindicate, 3.3.4.1 - Give permission, 9.6.2.5.1 - Reason.)

dahil [dáhil] conj Because (as of reason or cause). dahil Mag-aaray ako insulip dahil waya’t panahon ngasing. I’ll study tomorrow because I haven’t got time today. syn: komo, bangor nak, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.) comp. dahil busa , der. dahilan

dahil busa [dáhil búsà] (comp. of dahil) conj The cause; the reason for something happening. Dahil busa raya-raya nida kag idamuan sa liwas, kada kali’y nawagit. Because he kept taking the toy outside, therefore it got lost. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

dahilan [dahilán] (der. of dahil) n Reason; cause (as of a problem or things going wrong). (sem. domains: 9.6.2.5.1 - Reason.)

imaw ngani₂ [imáw ngánì] (irreg. infl. imaw gani) idiom - Convert to subentry Because; the reason why. dahil nga Indi ako makakahalin imaw ganing igwa’t sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

kabangranan [kabangránan] n Reason; purpose. dahilan Nio kag kabangranan nak ikaw ay nagruaw dili? For what reason have you come here? syn: matarong 1.2. (sem. domains: 3.2.1 - Mind, 3.3.1.1 - Purpose, goal.)

komo [kómo] conj Because; in view of the fact that. dahil Usa pa kumo kaling mga sultero dili sa Calatrava ay pay natatanghada magpangasawa ruto sa rayaga nak anak ni Tatang Mami,... Another thing, because the young men here in Calatrava felt too inferior to court the dughters of Uncle Mami,... syn: bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5.2 - Clause conjunctions.)

kumo₁ [kúmo] conj Because. dahil syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, ay sa, bangor 2. (sem. domains: 9.6.1.5 - But.)

matarong [matárong] 11.1n Reason; purpose; explanation. dahilan, rason Kag matarong nida ay buko sida kag nagtsismis sa ida hali. Her reason is that she’s not the one who gossiped to her folks. (sem. domains: 3.2.5 - Opinion.) 1.2vi To reason, tell, explain. Nagmamatarong sida sa pulis nak waya sida gipanakaw it manok. He’s explaining to the police that he didn’t steal the chicken. syn: kabangranan. (sem. domains: 3.2.5 - Opinion.) 22.1adj Righteous; just; doing right. Parayan kay Kristo, kag tawo ay nagiging matarong kag rayan. Through Christ, man becomes righteous in his ways. (sem. domains: 4.9.1 - God, 4.9.7.1 - Religious person.) der. katarungan

naging dahilan [nagíng dahilán] v To cause something to happen; to be the cause of something. naging sanhi Kag mga baradong tulay kag naging dahilan it mga pagbaha. The clogged culverts are the cause of the flooding.

niong bangor [ni-óng bangór] (irreg. infl. nungbangor) excl What’s the reason?; why? anong dahilan Niong bangor nak mapa Maynila kapa ay pwede ka rang mag-anak dili. What’s the reason for you’re still going to Manila when you could give birth here.

obhito [obhíto] n Goal; purpose. minimithi, dahilan Nio kag imo obhito sa buhay? What is your goal in life? Ingwa ako it importanteng obhito kung asing nagpaali ako sa imo. I have some important purpose why I came here.

rason₁ [rasón] n Reasons (as of why something was said or done). dahilan (sem. domains: 9.6.2.5 - Cause.) comp. aber niong rason

rason₂ [rasón] 1n Reasoning; arguments; standing up for oneself; speaking one's mind; giving one's own point of view (as of argumentative responses that are viewed as bad, impolite). dahilan Aber pigahan nimo si Tony ay marason nak gador kina kung nasa matarong sida. Even when you forbid Tony he’ll stand up for himself if he’s right. (sem. domains: 3.5.1.6 - Debate.) 2vi To reason, argue, stand up for oneself, speak one's mind, give one's own point of view (as of making argumentative responses that are viewed as bad, impolite). (sem. domains: 3.5.1.6 - Debate.)

tungor sa ato [túngor sa átò] 11.1idiom - Convert to subentry On behalf of us. dahil sa atin Nagpakamatay kag Dios tungor sa ato. God had to die on behalf of us. 22.1v To be about, concerning something.

tungor₁ [tungór] 1part Concerning something; about; because of (this); the reason is. dahil Indi ako makakahalin tungor nak di sakit kag ako anak. I can’t leave because my child is sick. Nag-istorya sida tungor sa imo. She told me stories concerning you. Waya sida’t ibang bilin kundi’y tungor sa imo utang. She said no other thing to me but about your debt. syn: komo, bangor nak, dahil, imaw ngani, ay sa, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.6.1 - Coordinate relations.) 2vi To be about something; to be concerning something. tungkol Karamo ka ida istorya sa mga anak natutungor sa unang panahon. His stories to the children about the old times were many. Kag ako abisayahon ay natutungor sa ako ekspirensya sa Hapon. What I’ll say is about my experience in Japan.

abaya [abáya] 1n Late-comer (as of a nickname for somebody who is always late.) (sem. domains: 8.4.5.3.4 - Delay.) 2adj Late, delayed, postponed, held up, detained. huli Permi sidang abaya magbadar sa iwag. She’s always late in paying for the light. (sem. domains: 8.4.5.3.4 - Delay.) 3vt To delay, keep somebody late. Aabayahon sida nako sa ida trabaho. I will keep her from her work. Naabaya ako it pag-abot dahil nag-istoryahan pa kami it tong ako amiga. I was delayed in arriving because I was still chatting with my friend. sim: hawir 1, ungan-ungan; Syn: atraso 1. (sem. domains: 8.4.5.3.4 - Delay.) der. maabaya

aber pilang asawa ay pweding makita pero kag nanay ay ausa yang [abér piláng asáwa ay pwéding makítà péro kag nánay ay ausá yang] (comp. of usa) say One's mother must be respected because one can have many spouses but only one mother. [lit: however many spouses can be found but a mother is only one] Kahit ilang asawa ay pweding makita pero ang ina ay iisa Tong masaduran ni Veron nak naglaban kag ida nobya sa ida nanay ay nagpaindi sidang magpakasay dahil siling nida aber pilang asawa ay pweding makita pero kag nanay ay ausa. When Veron learned that his girlfriend had a fight with his mother he backed out of being married to her because he said, any number of wives can be found but one only has one mother. (sem. domains: 4.1.9.1.2 - Father, mother, 3.5.4.2 - Saying, proverb.)

abusador [abusadór] (dial. var. abusado) (der. of abuso) 1adj Abusive; presumptuous; taking advantage of somebody or some privilege. Abusador sida maghuman it kalukuhan dahil mayaman sinra. He is abusive in making mischief bacause they are rich. (sem. domains: 6.1.2.2 - Use, 4.1.6 - Disunity.) 2n Abuser; presumptuous person; a person who takes advantage of somebody or some privilege).

adap₂ [adáp] v To adopt a child. Maadap yangey sinrang mag-asawa it anak dahil waya sinra nagkaanak. The couple will just adopt a child because they didn’t have a child. (sem. domains: 4.1.9.6 - Adopt.) der. adapon , der. paadap

adutong [adútong] n Nipple; teat (as of on a person or animal). utong Nahihirapan magsuso tong anak sa nanay dahil kag ida adutong ay uslopon.
The child finds it hard to suck his mother’s nipple because it’s short.
(sem. domains: 2.1.2 - Torso, 1.6.2 - Parts of an animal.)

agimat [agímat] n Magic or protective power coming from an amulet, good luck charm or talisman. Indi matamaan it bala si Nardong Kidlat dahil inggwa sida it agimat. Nardong Kidlat could not be hit with a bullet because he has supernatural power. [The charm can be worn on clothing or implanted under the skin to protect, bring luck, or give special ability to a person. It is often said to protect one from bullets.] (sem. domains: 4.9.4.1 - Sorcery.)