Search results for "dilante"

dilante [dilánte] 1adj Delighted, happy. (sem. domains: 3.4.1.2 - Happy.) 2v To be delighted, happy. siyahan, masaya Nadilantehan si Heather pagtao ni Dianne sa ida it ice cream party. Heather was delighted when Dianne gave her an ice party. syn: sadya 1. (sem. domains: 3.4.1.2 - Happy.)

sadya [sádya] 1adj Happy; gay; fun. syn: dilante 2. 2vi To become happy; to be happy; to be happy with something or somebody. saya Nasadyahan sida pagkakita sa ida mga maguyang ag manghor. She was so happy when she saw her parents and sisters. Nasasadyahan kag maguyang sa ida anak dahil sida ay nakabaoy it “first honors.” The parent was very happy with her child because she got first honors. Nagsadya si Brandy pagkakita kang Gail. Brandy became happy upon seeing Gail.