Search results for "esplika"

esplika [espliká] v To explain. paliwanag Kaling mga kabataan ngasing, wayaey nakakasador kina dahil nak katong iba pang maguyang ay waya ra gieesplikahan ninra sa inra mga anak. The youth nowadays don’t know about him because those other older folks didn’t explain these things to their children. (sem. domains: 3.2.3.1 - Known, unknown.)