Search results for "habâ"

bandang habagatan [bándang habagatán] (comp. of banda, habagat) loc Southwards; in the South West (as of to, towards, facing, from where the south-westerly monsoon wind comes from). [lit: vicinity SW-place] hilaga Kag inra bag-ong bayay ay sa bandang habagatan makikita. Their new house can be seen towards the south. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

habâ [habâ] n The length of something. (sem. domains: 8.2.2 - Long.) comp. Magkahaba-haba man kag prosesyon, sa simbahan ra g...

habagat [habágat] n The monsoon wind that blows from the S-SW usually in the months of July-October; south wind. habagat Pag buyan it Hulyo hanggang October ay tig habagatey. Comes July to October are the months for winds that blows from s-sw. (sem. domains: 1.1.3.1 - Wind.) comp. bandang habagatan

habagatnan [habagátnan] n South. (sem. domains: 8.5.2.8 - North, south, east, west.)

habagaton [habagáton] adj Boastful. mahangin, mayabang syn: hambog 1, radaw 2. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

habang [hábang] conj While (as of simultaneous events). habang Habang nagtatrabaho si Juan, nagkakanta sida. While John works he sings. syn: miyentras, hastang 2, samantalang, hanggang 3. (sem. domains: 8.4.5.2.2 - At the same time.)

habay [hábay] n A boil; a tropical ulcer. hábay Abang rako kag habay ni Neysa sa kilikili. Neysa got a big boil in her armpit. syn: hubag 1. (sem. domains: 2.5.2.2 - Skin disease, 8.3.4 - Hot, 2.5.3 - Injure.)

indiey nako gipakahabaon kag ako inogbisaya [índi-ey nákò gipakahabá-on kag ako inogbisáya] idiom - Convert to subentry I won’t go on too long, much more with what I have to say; I won’t keep you much longer. Indiey nako gipakahabaon kag ako inogbisaya dahil pay inagutomey ra kamo. I won’t keep you much longer because you seem to be hungry. (sem. domains: 3.5.1 - Say, 3.5.1.5.2 - Disclose, 3.5.1.2.3 - Explain.)

kanaway [kanáway] n The Easterly monsoon. habagat Hagto sa Odiongan ay perming makusog sa buyan it hunyo hanggang Octobre dahil sa huyop it kanaway nak hangin. In Odiongan the sea is always rough from months of June to October because of the eastwest wind. (sem. domains: 9.5.1.6.1 - Source (of movement), 8.5.2.8 - North, south, east, west, 1.1.3.1 - Wind.)

Magkahaba-haba man kag prosesyon, sa simbahan ra g... [Magkahaba-hábà man kag prosesyón sa simbáhan ra g] (comp. of habâ) say A person always comes home eventually to die (i.e. no matter how far a person travels in life he will always wend his way home to his birthplace for burial. [lit: even if the procession goes a long way round, the church is still the point where it will end up]. magkahaba-haba man daw ang prosesyon, sa simbahan pa rin ang tuloy (sem. domains: 3.5.4.2 - Saying, proverb.)

mahaba [mahábà] adj Long (thing). mahaba Kag ida buhok ay mahaba. Her hair is long.

mahaba it urimos [mahábà it urímos] idiom - Convert to subentry Long prayer of blessing. mahaba ang bendisyon Karugay sida makahalin sa ida mga lola dahil mahaba it urimos sa ida. He wasn’t able to leave his grandparents at once because they gave a long prayer of blessing for him.

marugang kag kaisog it usang sundalo habang sida a... [marugang kag kaísog it usáng sundálo hábang sída a] saying - Convert to subentry A brave person becomes braver through pain, difficulty (lit: ‘a soldier when he is wounded becomes even braver’ as of Eng. ‘wounds make a Man’). Nadadagdagan ang tapang ng isang sundalo kapag siya ay nasusugatan

miyentras [miyéntras] (irreg. infl. miyentras tanto) conj While; meanwhile (as of simultaneous events). habang Nag-iidamo ka mga anak miyentras nagbubunak si Nanay. The children play while mother washes the clothes. Adar-on kinang payay nak nakabutang sa kostal sa bayay ag ahipiron miyentras tantong waya natatapos ka anihon. We take the rice which has been put in bags to the house and store it while the harvesting is not finished. syn: habang, hastang 2, samantalang, hanggang 3. comp. miyentras malip-ot kag tamong, matuon ka it pagbalikutot

nag haba-ey kag li-og [nag hába-ey kag lí-og] PH Neck grew long due to a long wait. (sem. domains: 2.1.1 - Head.)

naghaba kag nguso [naghábà kag ngúso] idiom - Convert to subentry To turn up one’s nose up at food (lit: the nose got long). humaba ang nguso Naghaba kag nguso ni Annie dahil waya nayuto tong ida paboritong pagkaon. Annie turned up her nose because her favorite food was not cooked.

rektanggulo [rektangguló] adj Rectangle. paríhabâ syn: kwadro 1.

samtang [sámtang] conj While. habang Kag mga mangunguma ay nag-aaradoy samtang marako pa kag tubi sa lanas. The farmers are plowing their fields while the water is still deep in the rice paddies.

siling mahaba n The long, bright-red fruits are widely cultivated and used as a seasoning. Well known on account of their hot taste. siling-haba Capsicum Annuum var. Longum

tagabang₂ [tagábang] n The tops are eaten as a green vegetable (slimey). They are excellent sources of iron, calcium, and phosphorus. They are a good source of vitamin B and an excellent source of vitamin C. pasau-na-haba Corchorus Olitorius (sem. domains: 5.2.3.1 - Food from plants, 5.2.3.1.4 - Food from leaves.)

hambog [hámbog] 1vi To brag; boast. syn: radaw 2, habagaton. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.) 2adj Proud; snobbish. mayabang (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

hanggang [hanggáng] 1prep Until (as of pre-span-end time). hanggang Nagtiner ako ruto hanggang Lunes. I stayed there until Monday. 2conj Until when something happens. Ingbuyar ninra sa adlaw hanggang mauga. They dried it in the sun until dry. (sem. domains: 8.4.6.1.4 - Until.) 3conj While (as of simultaneous events). Indi ako magbakay hanggang nagbibisaya ikaw. I won’t buy while you are talking. Hanggang waya pa sinra it sarili nak bayay dili maistar sinra sa amo. While they still don’t have a house of their own here they will live at our place. Mabisaya ako hanggang indi sida magbakay. I will talk until she buys it (lit: ‘I will talk while she does not buy). syn: miyentras, habang, hastang 2, samantalang. (sem. domains: 8.4.1 - Period of time.) 4conj As long as something is happening. Hanggang nagtatrabaho sida waya ako’t mabibisaya. As long as he does the work I have no objection. (sem. domains: 9.6.3.1 - Markers of transition, 3.3 - Want, 3.5.1.4 - Speak with others.) 5conj Unless (as of unfulfilled condition giving rise to an unfulfilled result). Hanggang waya’t kwarta si Rosa, indi kita makakasuyor sa sine. Unless Rosa has some money we won’t be able to go to the movies. (sem. domains: 9.6.2.8 - Condition.)

hastang [hástang] (irreg. infl. astang) conj 1Until; up to (as of time or a certain situation occurs). hanggang Ya gitungon tong anak it uwang hastang waya gitaw-an tong ida ginghahagar nak idamuan. That child would not stop crying until he was given the toy he wanted. (sem. domains: 8.4 - Time.) 2While (as of simultaneous events). Hastang mainit pa kag sabaw ay maado gihigupon. While the soup is still hot it’s good to drink. syn: miyentras, habang, samantalang, hanggang 3. (sem. domains: 8.4.5 - Relative time.)

hubag [hubág] 1n Boil, inflamation of the skin. pigsa Pagbusri it ida hubag ay nagliwas kag nana. When his boil burst, pus oozed out. syn: habay. (sem. domains: 2.5.2.2 - Skin disease, 2.5.6.3 - Swell.) 2vi To be afflicted with a boil, inflamation of the skin. Inghubagan kag ako likor. My back was afflicted with a boil. (sem. domains: 2.1.7 - Flesh, 2.5.2.2 - Skin disease, 2.1.1 - Head.)

radaw [radáw] 1adj Showy; show off. Kinang maguyang ay maradaw magpamaruan. That woman wants to always show off her new dresses. 2vbt To show something off to others. yabang Ingparadaw nida sa ida kaibahan kag ida bag-ong kayo. She showed off her new hat to her companion. syn: hambog 1, habagaton.