Search results for "hambing"

hambing [hámbing] v To compare different things. hambing Kung ihambing si Rogel ag Noel ay mas mataba si Rogel kang Noel. If I compare Rogel with Noel, Rogel is stouter than Noel. (sem. domains: 8.3.5.2.3 - Different, 8.3.5.2.2 - Like, similar, 8.3.5.2 - Compare.)

kumpara [kumpará] 1v To compare something with something else. Marako kag kaibahan kung ato ikumpara kag mga kabatan-on ngasing ag katong una. There’s a great difference if we compare the youth today with those of the past. Ingkumpara nida katong buyak nak ida nabaoy sa San Agustin ag it katong sa Odiongan. She compared the flowers she got in San Agustin with those she got in Odiongan. Kumparahan anay kag presyo it mga baro bag-o magbakay. Compare the prices of the dresses before you buy. (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.) 2n Comparison. kumpara, hambing (sem. domains: 8.3.5.2 - Compare.)