Search results for "hambog"

habukon [habúkon] adj Proud; conceited; boastful; full of hot air. hambog, mayabang Habukon nak tawo katong kayaki. That man is very proud. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

hambog [hámbog] 1vi To brag; boast. syn: radaw 2, habagaton. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.) 2adj Proud; snobbish. mayabang (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

paradaw [parádaw] vt To show off. pagyabang, hambog Ingparadaw nida tong bag-ong kurtina. She showed off her new curtains.

habagaton [habagáton] adj Boastful. mahangin, mayabang syn: hambog 1, radaw 2. (sem. domains: 3.5.1.7.3 - Boast.)

radaw [radáw] 1adj Showy; show off. Kinang maguyang ay maradaw magpamaruan. That woman wants to always show off her new dresses. 2vbt To show something off to others. yabang Ingparadaw nida sa ida kaibahan kag ida bag-ong kayo. She showed off her new hat to her companion. syn: hambog 1, habagaton.

mas nakakaangat [mas nakakaangát] adj Higher standard of living. mas nakakaangat Mahambog sida dahil mas nakakaangat sinra kana Jose. She’s proud because they have a higher standard of living than Jose.

supalpal [supálpal] v To tell somebody to “shut up”; to silence somebody. Pagkatapos supalpalon ni Edna katong mahambog nidang nobyo ay nagtungoney it pangrayaga sa ida. After Edna told her proud boyfriend to shut-up he stopped courting her.