Search results for "hanap"

hanap [hánap] 1vbt To look for something or somebody somewhere (usually for something which is misplaced or lost). hanap Ahanapon nako kag ako relo sa hilamunon. I’ll look for my watch in the grass. Inghanapan ako nida it kabulig. She looked for a helper for me. Mahanap kuno sida is isra sa merkado. She said she would look for fish in the market. (sem. domains: 7.6.1 - Search, 7.6.2 - Find.) 2n Source of income. Waya sida’t ibang hanap kundi ay magpamunit. He has no other source of income besides fishing. (sem. domains: 6.8.6 - Money, 6.8.2.2 - Make profit.) 3vbt To earn money; to look for a way, job to get money. Kaling mga anak ay naghahanap it kwarta sa parayan it pag sag-ob. These children are earning money by carrying water. (sem. domains: 7.6.1 - Search.) 4vt To long for, crave something or somebody (as of alcohol, a parent who has died, a special food when one is pregnant). Ato nahahanapan kag ginuya it mga anak pag ya’t nagpapali. When no children come here, we miss their laughter. (sem. domains: 3.4.1.1.1 - Enjoy doing something, 2.3.1.5.1 - Appear, 3.3 - Want.)

remedyo₂ [remédyo] 11.1n Remedy; solution. Waya it remedyo sa ida sakit. There is no remedy for her illness. 22.1vt To look for something that is badly needed. hanap, remedyo Maremedyo ako it isra. I will look for fish. Aremedyuhan nako ikaw it aber diyes pesos yang. I will look for even just ten pesos for you.

ay sa [ay sa] (comp. of ay, sa) conj Because. dahil Sidaey kag ako inghanap ay sa indi gihapon nako matakor. He’s the one I was looking for because I just couldn’t bear to give up and go ashore. Masyadong atras ako ay sa dahil tong yadag ay masyadong kwaney...! I was very short of time because the reason was that the soil was very what’s it called…! syn: komo, bangor nak, dahil, tungor 1, imaw ngani, bangor 2, kumo. (sem. domains: 9.2.5 - Conjunctions.)

bahala [bahálà] exp Take responsibility for something or somebody; it's up to somebody to take care of something or somebody. Ngasing, sinra ay inggwa ra it mga hanap-buhay ag kami ra ay maguyangey, kada sinra it bahalaey sa amo. Now they too are making a living and we are now old so these children of our’s must take responsibility for themselves apart from us. (sem. domains: 4.3.4.5.2 - Care for.) comp. bahalaey galing sa punta it lapis , comp. bahalaey sinra sa inra sariling kabuhi

balikwa [balíkwà] (der. of balik) vt 1Head first; falling on one’s head (as of a person). (sem. domains: 2.5.3 - Injure, 7.2.2.5.1 - Fall.) 2To fall head first, on one’s head. baliktad Nagpangbalikwa sida’t mga bato para maghanap it sihe. She turned over the stones to look for the sea shells. Waya nabalikwa kag ingpipritong isra kada natubor. The fish which was being fried wasn’t turned over so it burned. (sem. domains: 2.5.3 - Injure, 7.2.2.5.1 - Fall.) der. pangbalikwa

buhi₃ [búhì] (dial. var. alimpuwas) 1adj Loose, free, escaped (as of an animal that has got out of a pen or a prisoner who has escaped from jail). (sem. domains: 7.2.6.3 - Escape.) 2v To get free, loose; to get away; to escape (as of an animal to get out of a pen or a prisoner to escape from jail). Inghahanap ninra kag inra karabaw nak nakabuhi it gab-i. They are looking for their carabao that got loose last night. (sem. domains: 7.2.6.3 - Escape.) 3v To let something go free, loose, escape (as of untying an animal or opening a door for a prisoner to get out of jail) bitiw, bitiwan, pakawalan Tong ako ingbuhian kag manok sa kulungan, nagrayagan sinra sa mayado. When I let the chickens out of the chicken coop, they ran away. Aya gibuhii katong itlog nak mababasag.! Don’t drop those eggs because they will break! (sem. domains: 7.2.6.4 - Set free.) 4v To let something drop, fall from one's grasp (as of dropping a glass). (sem. domains: 7.2.2.5.1 - Fall, 7.3.4.3 - Put down.) comp. bag-ong buhi , comp. pay bag-ong buhi nak kambing pagliwas it kumbento

bukot₂ [búkot] (dial. var. buot) v To cover, wrap oneself completely in something, such as blanket or article of clothing; to hide oneself under something. talukbong Nagbukot sida’t kostal agor indi makilaya it ida nanay nak naghahanap sa ida. She covered herself with a sack so she wouldn’t be recognized by her mother who’s looking for her. (sem. domains: 7.6 - Hide, 7.3.7 - Cover.) der. pambukot

ilo₁ [ílo] 1n An orphan. ulilà Ngasing tungor nak ako ay usang ilo ay ako ay nagsiling sa inra nak mabalik anay ako sa Manila nak mahanap-buhay. Then, because I was an orphan I told them that I would go back to Manila for a while first to earn some money. (sem. domains: 4.1.9.4 - Orphan.) 2sta To become an orphan. ulíla Nailoey sida it kag sida ay maisot pa. He became an orphan when he was still small. (sem. domains: 4.1.9.4 - Orphan, 4.1.9.7 - Non-relative.) id. ilo sa tatay

inang [ínang] n Mother cat; mother hen; mother cow. inahen Naghahanap pa it inra inang hasta ngasing tong mga maintik nak uning. Until now, the kittens are still looking for the mother cat. (sem. domains: 4.1.9.1.2 - Father, mother, 1.6 - Animal.)

kada₁ [kadâ] 1conj Therefore; so as a result (as of result relations). kaya Kada nagtibaw kag anak dahil ing-intrimis ni Juan. Therefore the child cried because John joked with him. Inghanap nida kag kulintas kada yang ay wayaey nida nakita. She looked for the necklace but she just didn’t find it. [The previous example may be written by substituting any of the following: kada ugaling ay, ugaling yang ay, ugaling ay.] Syn: ay di 2, bag-o 1, nak sabaling 1, tapos; syn: ngani. 2n Lying face up. (sem. domains: 7.1.3 - Lie down.) id. kada ngani , id. kada sabaling , id. kada ugaling , id. kada yang ay

kahinangyan [kahinangyán] 1n Need; necessity. kinakailángan Bukoey kahinangyan nak magnunot pa ikaw it kaibahan dahil malupos ra kato gihanapon tong ida gingestaran. There’s no need for you to take a companion because it is easy to locate that address. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 8.1.7.3 - Need.) 2pv Need; necessary; should; must. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary, 8.1.7.3 - Need.)

katangian [katangían] n Characteristic ways, traits, behaviour of somebody; good traits. katangian Kag ako hanap nak katangian it usang kayaki ay kayaki nak ingwa it kahadlok sa Diyos. The characteristic I looked for in a man was a man who had a fear of God. Karamo it katangian kag ida naging asawa kada abang palangga nida. His wife has many good traits that’s why he loves her very much. (sem. domains: 9.1.1.2 - Become, change state, 4.3 - Behavior.)

kinahangyan [kinahángyan] 1n Need. kinakailangan Bukoey kinahangyan nak magnunot pa ikaw it kaibahan dahil malupos ra kato gihanapon tong ida gingestaran. There’s no need for you to take a companion because it is easy to locate that address. Kag pagkaon ay usa sa tatlong pinaka importante nak kinahangyan it tawo. Food is one of the three important needs of man. syn: kailangan 1, kinahangyan 2. (sem. domains: 9.4.2.3 - Necessary.) 2vt To need something; to be needed. Aya kinang kahon gipilakan dahil akinahangyanon kina nimo sa huli. Don’t throw that box away because you will need that later. syn: kailangan 1, kinahangyan 1. (sem. domains: 9.1.3 - Thing, 9.1.3.2 - Situation, 8.1.7.3 - Need.)

lingat-lingat₁ [lingat-lingát] vi To turn ones head in order to look; to look the other way; to be distracted. linga Nagpapanglingat-lingat abi sida kada nasakro sa bato kag ida siki ag natumba. Because he was looking around, he tripped on a stone and fell down. Nagpanglingat-lingat sida nak inghahanap ka ida Nanay. She is looking around to find her mother.

madamada [madamadá] n Tiny edible mushrooms. kabuti Puro mada-mada kag amo naabutan nak ligbos dahil adlawey kami gighanap. We only got all tiny mushrooms because it was later in the day when we looked for some.

palaboy [paláboy] vi To wander around. palaboy Nagpalaboy yangey sida sa Manila sa paghanap it trabaho. He wandered around somewhere in Manila in search of a job.

palugit [palúgit] n Time allowed to do something (as when being evicted from a house). palugit Si Norma ay ingtaw-an it palugit ni Bobot para makahanap it bayay. Bibot gave Norma time to find a house.

pangalibog [pangalibóg] v To worry a lot. nag-alala Ako ay nagpangalibog it paghanap it kwarta nak abayunon paManila. I’am worrying a lot about looking for money to take to Manila.

panguribdib [panguríbdib] vbt To have one’s heart beat fast. kinakabahan Nagpanguribdib si Max tong masaduran nidang inghahanap sida it pulis. Max’s heart beat fast when he knew that a policeman was looking for him.

paruksoy-ruksoy [paruksoy-rúksoy] adj Different, whatever part time jobs one can find. sunggab nang sunggab Si Joe ay paruksoy-ruksoy yang sa aber naong trabaho dahil mahirap maghanap. Joe had to do different part time jobs because it’s really hard to find permanent work.

pasaknong [pasáknong] vi To clean fields. palinis, pahanda Pagkatapos it ani ay naghanap si Auntie Geling it trabahador ag nagpasaknong. After the harvest Auntie Geling hired a laborer to clean the fields.

sabang₁ [sabáng] part Might be; maybe. baka sakali, baka Mapauliey ako nak sabang inghahanapey ako sa amo. I’m going home now for they might be looking for me at home. Sabang indi ikaw makabakay it karne kung isag ka pa napa-merkado. You might not be able to buy meat if you go to the market later. sim: abat 1, sabaling.

sihi [síhì] 11.1n Seashell gathering rocky shore at low tide. syn: hunasan. 1.2v To gather seashells especially for food at low tide on a rocky shoreline. Kami ni Ayleen ay nagpanghanap it sihi sa hunasan tong Sabado. Ayleen and I went looking for seashells along the rocky shore at low tide last Saturday. 2n Generic shell. sihi der. panihi

sumo [súmo] vi To go out in the rain/heat without a umbrella/coat; to go out on the sea in rough weather. sagasa sa ulan Nagsumo sida sa makusog nak uyan para hanapon kag ida nakabuhi nak karabaw. He went out in the heavy rain to look for the buffalo that got away. (sem. domains: 1.3.4 - Be in water, 1.1.1 - Sun.)

sunor-sunor₂ [sunor-sunór] 11.1v To copy, imitate, follow a pattern. Asunuran nako kag ida tabas. I’ll copy the design from her dress. Ikaw permi ay ako asunuron. You’ll be the one I’ll follow always. 2obedient 2.1adj Obedient; conforming to one’s wishes; in agreement. 2.2vt To obey somebody in something one does; to conform to somebody’s wishes about something. susunod Asunuron nida kag tugra it ida nanay. He’ll obey his mother’s advice. Asunuran kono nida kag hiwas it mga kabatan-on ngasing. He said that he’ll conform to the ways of the youth today. 3adv Repeatedly; one right after another. Nagpayupok sida it sunor-sunor. He fired shots repeatedly. Ingpapasunor kag mga eskwela it mga maestra bag-o magsaka sa ‘stage’. The children are being lined up by the teachers before going up on the stage. Ipasunor anay nako kaling mga bisaya bag-o ahanapon sa diksyonario. I will first alphabetize these words before looking for them in the dictionary. der. sulunranon , der. sunranan/sinunranan
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >