Search results for "harang"

harang [hárang] 1vbt To stop with outstretched hands; to block something, somebody from passing. Ingharangan sinra it inra mga nakaaway sa banwa. They were blocked on the way by those that they encountered in a fight in the town. (sem. domains: 7.3.6.2 - Block, dam up.) 2n Blockage; barricade; something to waylay, stop, hinder someone. (sem. domains: 7.3.6.2 - Block, dam up.) 3vt To prevent something from occurring; to hinder something. harang Sida kag naghaharang it ako mga papeles para sa trabaho. She’s the one who is preventing my papers for the work from being processed. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, abang, taming. (sem. domains: 4.3.4.2.1 - Hinder.) comp. karamo kag ingkakahadlukang mga harang nak ato makita sa ato pagpanaw, pag ipaling nato kag ato pagmuyat sa rumbuhan

karamo kag ingkakahadlukang mga harang nak ato makita sa ato pagpanaw, pag ipaling nato kag ato pagmuyat sa rumbuhan [karámò kag ingkakahádlukang mga hárang nak átò makítà sa átò pagpánaw, pag ipáling nátò kag átò pagmúyat sa rumbúhan] (comp. of hadlok, harang, kita, panaw, paling, muyat, rumbo) say Keep your eyes on the goal; Many are the frightening obstacles we see in our way, when we take our eyes off the goal. [lit: many are the frightening obstacles that we see in our going-somewhere, when we turn-aside our looking at the docking-place] (sem. domains: 3.5.4.2 - Saying, proverb.)

lipor [lipór] 11.1vbt To cover for somebody; to cover-up for somebody’s mistake. Inglipran it nanay kag sala it ida anak agor indi mahud-an. The mother covered-up the wrongdoing of her child so he won’t be embarrassed. (sem. domains: 4.4.4.4 - Save from trouble.) 2adj Hidden; blocked from view. (sem. domains: 2.3.1.5 - Visible.) 3vbt To block from view, wind; to protect somebody from something. sarhan, harangan Ida ako nalipran sa litrato. In the picture, she blocked me from view. Alipran nako sida sa ingkuran. I will block her view from the chair. (sem. domains: 4.4.4.4 - Save from trouble.)

pangsagang [pangsagáng] n Protection; something used to block the force of the wind. pangharang Ingpadiran nida kag likor it bayay para di pangsagang sa hangin. He build a wall at the back of the house as a protection from the wind.

abang [abáng] adv Very; a lot. Abang taas kag ida yukso. His jump was a very high one. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, harang 3, taming. (sem. domains: 9.3.1.1 - To a large degree.) comp. abang hiwas , comp. abang musang

sagang [sagáng] 1vbt To block the flow; to protect by blocking somebody/something from something (wind, water). bara Nagsasagang kag likot sa sapa pag nabaha. Rubbish blocks the river whenever there is a flood. Pagsakay namo sa motor nasagngan ako nida sa agsik it humbak. When we rode in the boat, I was protected by her from the waves. syn: bayabag 4, sapong, harang 3, abang, taming. 2n Wind break.

sapong [sápong] vt To cover the nose with the hand. takip Nagsapong ako’t ilong tong masapoy namo kag trak it basura. I covered my nose when the we met the garbage truck. syn: bayabag 4, sagang 1, harang 3, abang, taming.

taming [tamíng] n Shield; protection. Katong pinakarakong bato kag ginggamit nak taming it mga sundalo. The biggest rock was the one the soldiers used as a shield. syn: bayabag 4, sagang 1, sapong, harang 3, abang.