Search results for "hayang-hayangon"

hayang-hayangon [hayang-hayangón] adj Not ordinary; unusual; not common. hindi biro Kag pagpaaray it ap-at nak anak sa kolehiyo ay hayang-hayangong bagay. To have four children study in college is an unusual thing. (sem. domains: 8.3.5.3.2 - Unusual, 3.4.1.4 - Interested.)