Search results for "hinayang"

hinayang [hináyang] v To resent; to be disappointed. Si Neneng ay naghinayang nak waya gador sinra nagkainggwa it sariling anak. Neneng was so disappointed because they haven’t got a child of their own. (sem. domains: 3.4.2.1.4 - Disappointed, 3.4.2.1.5 - Lonely, 3.4.2.1 - Sad.)

wayat kanugon sida sa pagkaon [wayá't kanúgon sidá sa pagkáon] adj Careless, wastes food (as of throwing out or neglecting useful things). walang hinayang siya sa pagkain Sa inra nabibilin nak kabulig waya’t kanugon sida sa pagkaon nak sobra. The maid that they left there is careless with food and throws out the left overs.

wayat nanunugon ruto sa bayay [wayá't nanunúgon ruto sa bayáy] idiom - Convert to subentry No one takes any care, notice of the house’s condition. walang nanghihinayang doon sa bahay Aber usa sa ida anak ay waya’t nanunugon ruto sa bayay nak ida namana. Not even one among his children takes any notice of the condition of the house which they inherited.

sinrong [sínrong] 1n Shade; an area where there is shade. lilim Hina butangan kag mga bangko sa ingwa it sinrong. You place those chairs in the area where there is shade. syn: yampoy 1, yanrong. (sem. domains: 1.2.1.6 - Forest, grassland, desert.) 2vi To keep something, somebody away from the heat of the sun. Pasinrongi kinang anak ag hinayang sida sa mayampoy adong indi gisagnaton. Please keep the child away from the heat of The sun and let her stay in the shaded area so she won’t get sick. (sem. domains: 2.6.4.1.1 - Care for a baby.)