Search results for "hungko"

hungko [húngkò] vt To goo at a baby; to talk baby-talk. laruin Inahungko nida kag anak nak nagmumuyat sa ida. She gooed at the child which was looking at her. (sem. domains: 2.6.4.1 - Baby, 3.5.1 - Say, 2.1.1.4 - Mouth.)