Search results for "ibutang sa isip"

ibutang sa isip [ibutáng sa ísip] (comp. of butang, isip) id To put, imagine certain things in one's own mind (as of strange or unfamiliar things). ilagay ang iyong sarili Mahirap kung minsan ibutang sa sarili kag mga bagay nak waya nimo nakasanayi. Sometimes it’s hard to imagine oneself in a certain situation that one is not used to. (sem. domains: 9.1.3.2 - Situation, 3.2.1.2 - Imagine.)