Search results for "isigkatawo"

isigkatawo [isígkatáwo] n Fellowman. kapwa-tao Magkabayaka kita sa pagbulig sa ato mga isigkatawo. Let’s be concerned in helping our fellowmen. (sem. domains: 2.6.5 - Male, female, 4.1 - Relationships, 2 - Person.)

isip-isip [isip-ísip] v To realise something is wrong. Naisip-isip ni Magda nak sala kag ida mga inghuhuman sa ida isigkatawo. Magda realised something was wrong in her treatment of her fellowman. (sem. domains: 3.2.4.1 - Misunderstand, 3.2.2.6 - Realize.)

paniluko [panilukó] v To mock somebody; to play mocking games; to treat in a mocking way; to play practical jokes on somebody. magpula Aya gipaniluko sa isigkatawo agor indi ka gilabanan. Don’t mock your neighbor so that they won’t get angry with you.

paubos [pa-ubós] (der. of ubos) 1dir Down, downwards. (sem. domains: 8.5.2.5 - Down.) 2vbt To go downstairs. (sem. domains: 7.2.2.5 - Move down.) 3vbt To humble oneself; to put somebody else down. pakumbaba Mapaubos ka sa imo isigkatawo agor itataas ikaw it Dios. Be humble before your fellowmen so that God will exalt you. Nagpaubos yang ako pagbisaya nida sa ako kada ngasing sida’t nahuhuda sa ako. I put myself down when she scolded me so now, she’s ashambed to me. Ingpaubos ako it ako kaibahan sa trabaho dahil indi nida gustong mayapawan. I was put down by my companion at work because she didn’t want to be surpassed. (sem. domains: 4.3.2.2 - Humble.) 4vbt To put somebody down (as of saying bad things or making them look incapable, insignificant or bad). (sem. domains: 4.3.2.3 - Proud, 3.2.1 - Mind.) der. mapainubuson , der. pagpaubos