Search results for "isuga kag imo sarili"

isuga kag imo sarili [isúga kag ímo saríli] id Be brave, strong, encouraged! lakasan mo ang iyong loob Tong mabyuda si Darling siling ni Rose ay isuga kag imo sarili nak inggwa ka pa it mga anak nak nabilin. When Darling became a widow Rose said to be brave, you still have some children left. (sem. domains: 4.4.3.1 - Brave.)