Search results for "kabanata"

kabanata [kabanátà] n The act, part of a play, drama. Kag primerong kabanata it istorya ay natapos nak raan. The first act of the story was finished at once. (sem. domains: 4.2.2.2 - Festival, show, 4.2.5 - Drama.)