Search results for "kabilang sa mga sinakupan"

kabilang sa mga sinakupan [kabílang sa mga sinakúpan] idiom - Convert to subentry Counted as a subject; a citizen. Kag mga Kurdish ay kabilang sa mga sinakupan nina Saddam Hussein it Iraq. The Kurds are counted as citizens of Saddam Hussein of Iraq. (sem. domains: 4.6.2 - Citizen.)