Search results for "kabilang"

kabilang [kabílang] adj One counted as belonging; a member of. Si Tanada ay kabilang sa mga senador nak waya gusto sa base it Amerika. Tanada is one of the members of the senate that don’t want the American bases. (sem. domains: 4.2.1.8.3 - Belong to an organization.)

kabilang sa mga sinakupan [kabílang sa mga sinakúpan] idiom - Convert to subentry Counted as a subject; a citizen. Kag mga Kurdish ay kabilang sa mga sinakupan nina Saddam Hussein it Iraq. The Kurds are counted as citizens of Saddam Hussein of Iraq. (sem. domains: 4.6.2 - Citizen.)

mataliwan [matalíwan] v To die. sumakabilang buhay Bag-o magtaliwan kag ida lolo ay ingpartihan sida it mayapar nak duta. Before his grandfather died he was given a big share of land.

nagtaliwaney [nagtalíwaney] v To die; to pass on in death. sumakabilang buhay Waya kamalay si Peter nak nagtaliwaney tong ida pasyenteng ingbabantayan. Peter didn’t notice that the patient he was attending to had died.

bilang [bílang] 1n A number, numeral, digit. (sem. domains: 8.1.1 - Number.) 2v To count (as of using numbers). Ingbilangan ako nida it mga dos mil nak kwarta. He counted two thousand worth of money for me. (sem. domains: 8.1.2 - Count.) 3part As; counted, considered, recognized as in a certain way (as of a thing or a relationship e.g. as a delegate, like a family member). bílang Ngani ako bilang usa ay kumbensido sa istorya it mga maguyang nak ako naabutan. Therefore I am included as one who is convinced of the truth of the old people’s story which was passed down to me. (sem. domains: 3.2.2.3 - Evaluate, test, 3.5.1.2.2 - Describe.) 4v To count, consider, recognize something as, in a certain way or relationship. Si Mario ay kabilang sa mga mananakaw. Mario is counted as one of the thieves. (sem. domains: 3.2.2.3 - Evaluate, test, 3.5.1.2.2 - Describe.) der. bilangon , der. indi mabilang-bilang