Search results for "kabis-oy gimuyatan"

kabis-oy gimuyatan [kabís-oy gimuyatan] adj Unacceptable behavior. hindi kanaisnais na ugali Kag salang pamatasan nimo ay kabis-oy gimuyatan it sociedad. Your bad ways are unacceptable by society. (sem. domains: 4.3.1.2.1 - Below standard, 4.3 - Behavior.)