Search results for "kabuuhan"

kabuuhan [kabu-uhán] n Characteristic ways of doing things (as of a person’s traits and ways of acting). kabuuan Kag kabuuhan it pagkatawo nida ay halin sa ida tatay. The characteristic ways of her personality are from her father. (sem. domains: 2.6.3 - Birth, 4.3 - Behavior.)