Search results for "kag usang siki ay sa hukayey"

kag usang siki ay sa hukayey [kag úsang sikí ay sa húkayey] id One foot in the grave (as of a mother in childbirth). ang isang paa ay nasa hukay Siling it mga nanay pag ikaw ay nag-aanak kag imo usang siki ay sa hukayey. According to some mothers if you gave birth one foot was in the grave. (sem. domains: 2.6.3.4 - Labor and birth pains.)